Bernd.Group

/over/ Overboard /int/ Son of KC /map/ Map Board /b/ Random /o/ About /tech/ Technology /oc/ Original Content /war/ War /out/ Outdoor /v/ Video Games /pol/ Política /ru/ Русскоязычная /tv/ Movies and Television /sht/ Shit Talk /stalin/ Capitalism Bashing /t/ Torrents /s/ Sports /mu/ Music /ban/ Ban appeals /c/ Court /d/ Images /de/ Deutsch /fit/ Fitness /h3d/ 3d Board /hs/ Hispanics Paradise /kb/ Dating Apps & Related /ml/ Military /z/ Anime /igor/ Igor Blog /bog/ Bog 

Browsing via Lite mode. Switch to Full mode.


Austria Bernd 2022-06-12 22:53:10 ⋅ 1mn No. 169118
Warum so bannierend? Wegen der 3D-Lolis oder wegen meiner subversiven Wehrkraftzersetzung?
Slovenia Bernd 2022-06-12 23:03:01 ⋅ 1mn No. 169127
>>169118 https://www.youtube.com/watch?v=GTwmFEbbXOU
Germany Bernd 2022-06-12 23:05:22 ⋅ 1mn No. 169131
lolis