Bernd.Group

/over/ Overboard /int/ Son of KC /map/ Map Board /b/ Random /o/ About /c/ Court /pol/ Política /ru/ Русскоязычная /s/ Sports /sht/ Shit Talk /stalin/ Capitalism Bashing /t/ Torrents /tech/ Technology /tv/ Movies and Television /v/ Video Games /war/ War /out/ Outdoor /oc/ Original Content /d/ Images /de/ Deutsch /fit/ Fitness /h3d/ 3d Board /z/ Anime /kb/ Dating Apps & Related /ml/ Military /ban/ Ban appeals /bog/ Bog /igor/ Igor Blog 

Browsing via Lite mode. Switch to Full mode.


Germany Bernd 2021-07-23 07:25:41 ⋅ 2mn No. 117822
Das ist doch Erzieherbernd, der da auf reddit.com/r/de pfostiert...
Finland Bernd 2021-07-23 15:48:18 ⋅ 2mn No. 117844
Auf Hitlerschehen ünd Hohenzollenhachenmachen
Germany Bernd 2021-07-23 16:07:44 ⋅ 2mn No. 117847
>>117844 Boorti saksalainen on!