Bernd.Group

/over/ Overboard /int/ Son of KC /map/ Map Board /b/ Random /o/ About /tech/ Technology /oc/ Original Content /war/ War /out/ Outdoor /v/ Video Games /pol/ Política /ru/ Русскоязычная /tv/ Movies and Television /sht/ Shit Talk /stalin/ Capitalism Bashing /t/ Torrents /s/ Sports /mu/ Music /ban/ Ban appeals /c/ Court /d/ Images /de/ Deutsch /fit/ Fitness /h3d/ 3d Board /hs/ Hispanics Paradise /kb/ Dating Apps & Related /ml/ Military /z/ Anime /igor/ Igor Blog /bog/ Bog 

Browsing via Lite mode. Switch to Full mode.


TV-Mediatheken-Elfen-Faden #1

Germany Bernd 2024-03-11 17:07:48 ⋅ 2mn
No. 302818
nomen est omen

Zwei rechnen ab [USA 1957] (ARTE)

Germany Bernd 2024-03-11 17:12:13 ⋅ 2mn
No. 302819
https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/091000/091100/091159-000-A_SQ_0_VA-STA_08684580_MP4-2200_AMM-PTWEB-60582451410422_2HDbZL3PRG.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091159-000-A/2024031112A48604B13362C94BDE6AEF43CC9D7AD4/medias/091159-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091159-000-A/2024031112A48604B13362C94BDE6AEF43CC9D7AD4/medias/091159-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091159-000-A/2024031112A48604B13362C94BDE6AEF43CC9D7AD4/medias/091159-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091159-000-A/2024031112A48604B13362C94BDE6AEF43CC9D7AD4/medias/091159-000-A_st_VO-FRA.vtt

Des Teufels General [BRD 1955] (ARTE)

Germany Bernd 2024-03-11 17:15:24 ⋅ 2mn
No. 302820
https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/062000/062800/062851-000-A_SQ_0_VOA_08664865_MP4-2200_AMM-PTWEB-40302226386900_2GpLzKROYA.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/062000/062800/062851-000-A/20240302061ABF1C88E8D3012EB8F5E19E7E12F614/medias/062851-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/062000/062800/062851-000-A/20240302061ABF1C88E8D3012EB8F5E19E7E12F614/medias/062851-000-A_st_VO-FRA.vtt

Buster - Ein Gauner mit Herz [Großbritannien 1988] (ARTE)

Germany Bernd 2024-03-11 17:18:28 ⋅ 2mn
No. 302821
https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/109000/109200/109288-000-A_SQ_0_VA-STA_08625305_MP4-2200_AMM-PTWEB-60662133325285_2GFxdEgmGK.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109200/109288-000-A/2024021707A6A4813281D4B11785887A30F33CEB83/medias/109288-000-A_st_VA-ALL.vtt

Fracass, der freche Kavalier [Frankreich/Italien/Spanien 1961]

Germany Bernd 2024-03-11 17:23:13 ⋅ 2mn
No. 302822
https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/e/FCMS-e6841750-5a27-4326-bbf6-9d7a1ecc7ea0-be7c2950aac6_e6.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:9cf9f5938d7df8fc https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:9cf9f5938d7df8fc https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-fracass-der-freche-kavalier-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-fracass-der-freche-kavalier-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:26:44 ⋅ 2mn No. 302824
==Scaramouche – Der Rächer mit dem Degen [Spanien/Frankreich/Italien 1963] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/0/FCMS-099da325-6d5c-4f05-bfa6-0cb4ebe459e3-be7c2950aac6_09.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a3492e15c51d57d3 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a3492e15c51d57d3 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-scaramouche-der-raecher-mit-dem-degen100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-scaramouche-der-raecher-mit-dem-degen100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:32:44 ⋅ 2mn No. 302827
==Zwei Companeros [Italien/Spanien/BRD 1970] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy_ygH9K1S/c64c4164-afd2-4743-b799-a4c50ab335e6_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy_ygH9K1S/c64c4164-afd2-4743-b799-a4c50ab335e6_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:e146e3c18fa27ed8 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:e146e3c18fa27ed8
Germany Bernd 2024-03-11 17:35:04 ⋅ 2mn No. 302828
==Kohlhiesels Töchter [BRD 1962] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy_ygH_H1S/45d85770-60fe-4b0b-8737-d71ef4b86fc4_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy_ygH_H1S/45d85770-60fe-4b0b-8737-d71ef4b86fc4_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:680e2bb8cbd0ba3c https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:680e2bb8cbd0ba3c
Germany Bernd 2024-03-11 17:36:44 ⋅ 2mn No. 302829
==Tante Frieda - Neue Lausbubengeschichten [BRD 1965] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy_ygH5U1S/ad513971-90a5-47ac-9518-dec04964fddc_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy_ygH5U1S/ad513971-90a5-47ac-9518-dec04964fddc_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:22c944cd9a600d1f https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:22c944cd9a600d1f
Germany Bernd 2024-03-11 17:39:18 ⋅ 2mn No. 302830
==Die eiserne Maske [Frankreich/Italien 1962] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/7/FCMS-7cba844b-5581-4fd1-88f9-d7c6a4423cb5-be7c2950aac6_7c.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/7/FCMS-7cba844b-5581-4fd1-88f9-d7c6a4423cb5-70dc5e5f2727_7c.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:f6df87d5085de639 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:f6df87d5085de639 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-eiserne-maske-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-eiserne-maske-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:41:00 ⋅ 2mn No. 302831
==Der Graf mit der eisernen Faust [Frankreich/Italien 1962] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-641fe114-df05-4059-99cc-4fb9db84783c-be7c2950aac6_64.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-641fe114-df05-4059-99cc-4fb9db84783c-70dc5e5f2727_64.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:af1d247b088210e8 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:af1d247b088210e8 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-graf-mit-der-eisernen-faust-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-graf-mit-der-eisernen-faust-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:43:04 ⋅ 2mn No. 302832
==Das doppelte Lottchen [BRD 1950] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3305ead8-f08b-4c21-ad66-f9c0ef048b6a-be7c2950aac6_33.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3305ead8-f08b-4c21-ad66-f9c0ef048b6a-70dc5e5f2727_33.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:7115f6c86b69c5d5 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:7115f6c86b69c5d5 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-das-doppelte-lottchen-104-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-das-doppelte-lottchen-104-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:44:44 ⋅ 2mn No. 302833
==Pünktchen und Anton [BRD/Österreich 1953] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/4/FCMS-4afb6de6-cbd2-4705-bf96-ada0d57fd6a3-be7c2950aac6_4a.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/4/FCMS-4afb6de6-cbd2-4705-bf96-ada0d57fd6a3-70dc5e5f2727_4a.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:6ac480585e5e02a6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:6ac480585e5e02a6 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/b/video-puenktchen-und-anton-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/b/video-puenktchen-und-anton-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:46:26 ⋅ 2mn No. 302834
==Das fliegende Klassenzimmer [BRD 1954] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b7304b4c-542d-438f-a30a-c5d187363c25-be7c2950aac6_b7.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b7304b4c-542d-438f-a30a-c5d187363c25-70dc5e5f2727_b7.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:7d15a4e0d6797c10 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:7d15a4e0d6797c10 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/b/video-das-fliegende-klassenzimmer-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/b/video-das-fliegende-klassenzimmer-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 17:50:09 ⋅ 2mn No. 302836
==Dornröschen [DDR 1971] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/0/FCMS-0fa672e0-e65e-4fd9-98cf-49a03a261d66-be7c2950aac6_0f.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/0/FCMS-0fa672e0-e65e-4fd9-98cf-49a03a261d66-70dc5e5f2727_0f.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ef86dde2c13a9037 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ef86dde2c13a9037 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-dornroeschen-defa-ddr-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-dornroeschen-defa-ddr-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *erstmals in MDR-Voll-HD-Enkodierung*
Germany Bernd 2024-03-11 22:44:27 ⋅ 2mn No. 302846
==Maxe Baumann aus Berlin [DDR 1987] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/08/80/0880bae0-1315-414f-bcc8-5757c92e7eb3/0880bae0-1315-414f-bcc8-5757c92e7eb3_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/08/80/0880bae0-1315-414f-bcc8-5757c92e7eb3/0880bae0-1315-414f-bcc8-5757c92e7eb3_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:6d5baef3a4255db3 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:6d5baef3a4255db3 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20220904_maxe.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20220904_maxe.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20220904_maxe.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-03-11 23:04:47 ⋅ 2mn No. 302847
==Memento [USA 2000] (SRF) == https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/02/film_20240209_004828_4118651_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/02/film_20240209_004828_4118651_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/b2de13f2-4e7d-4550-b53e-d304ef33fe55/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/b2de13f2-4e7d-4550-b53e-d304ef33fe55/episode/de/vod/vod.vtt
Germany Bernd 2024-03-11 23:14:23 ⋅ 2mn No. 302848
==Nosferatu – Phantom der Nacht [BRD⁄Frankreich 1979] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/03/film_20240301_004806_4447153_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/03/film_20240301_004806_4447153_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8
Germany Bernd 2024-03-11 23:21:38 ⋅ 2mn No. 302849
==Ronin [USA⁄Großbritannien⁄Frankreich 1998] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/109000/109700/109765-000-A_SQ_0_VA-STA_08603776_MP4-2200_AMM-PTWEB-60701950440459_2FwxgEDWtz.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109765-000-A/240210080323/medias/109765-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109765-000-A/240210080323/medias/109765-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109765-000-A/240210080323/medias/109765-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109765-000-A/240210080323/medias/109765-000-A_st_VO-FRA.vtt
Germany Bernd 2024-03-12 00:30:58 ⋅ 2mn No. 302851
==Tele-Lotto Kurzkrimi | Schmidchen klärt auf: Der Einbruch [DDR 1972] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/09/6c/096c32f8-276c-4aa1-9384-0eb0aa399934/8b7e957e-df05-4e7c-a6b0-40ce1ae48dd5_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/09/6c/096c32f8-276c-4aa1-9384-0eb0aa399934/8b7e957e-df05-4e7c-a6b0-40ce1ae48dd5_hd1080-avc1080.mp4
Germany Bernd 2024-03-12 00:53:25 ⋅ 2mn No. 302854
==Zwei Compañeros [Italien⁄Spanien⁄BRD 1970] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/02/film_20240228_004952_4416084_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/02/film_20240228_004952_4416084_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/c567937b-da28-42d9-a05b-3d36a69513fd/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/c567937b-da28-42d9-a05b-3d36a69513fd/episode/de/vod/vod.vtt
Germany Bernd 2024-03-12 01:33:24 ⋅ 2mn No. 302855
==Heinz Erhardt - Geld sofort [Deutschland 2015] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0215/TV-20240215-1657-3100.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0215/TV-20240215-1657-3100.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0215/TV-20240215-1657-3100.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0215/TV-20240215-1657-3100.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:c04d4a99ef3d8957 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:c04d4a99ef3d8957
Germany Bernd 2024-03-12 19:54:42 ⋅ 2mn No. 302878
==Schweigend steht der Wald [Deutschland 2022] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/096000/096200/096219-000-A_SQ_0_VOA_08612299_MP4-2200_AMM-PTWEB-80902885491600_2G5hPEUBpu.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/096000/096200/096219-000-A/20240215104ABFB23ED001371412D14D0F87FD7A77/medias/096219-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/096000/096200/096219-000-A/20240215104ABFB23ED001371412D14D0F87FD7A77/medias/096219-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/096000/096200/096219-000-A/20240215104ABFB23ED001371412D14D0F87FD7A77/medias/096219-000-A_st_VO-FRA.vtt
Germany Bernd 2024-03-12 19:59:21 ⋅ 2mn No. 302879
==Mädchen gegen Jungs (OmU) [Frankreich 2022] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/103000/103400/103487-000-A_SQ_0_VOF-STA_08653422_MP4-2200_AMM-PTWEB-101102991615917_2GgIQFQxSG.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/103000/103400/103487-000-A/20240228068B90F74F3831137DDB9F0EA8FABBEB47/medias/103487-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/103000/103400/103487-000-A/20240228068B90F74F3831137DDB9F0EA8FABBEB47/medias/103487-000-A_st_VF-MAL.vtt ==Mädchen gegen Jungs (OV) [Frankreich 2022] (ARTE)== (für weichkodierte UT, zusammen mit VO-ALL.vtt) https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/103000/103400/103487-000-A_SQ_0_VOF_08653427_MP4-2200_AMM-PTWEB-80882276514900_2GgKdFQxe4.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/103000/103400/103487-000-A/20240228068B90F74F3831137DDB9F0EA8FABBEB47/medias/103487-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/103000/103400/103487-000-A/20240228068B90F74F3831137DDB9F0EA8FABBEB47/medias/103487-000-A_st_VF-MAL.vtt
Germany Bernd 2024-03-13 03:48:43 ⋅ 2mn No. 302904
==Zwei schräge Vögel [DDR 1989] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/5/FCMS-5da99bea-06bf-4625-88fb-25b3f7482623-be7c2950aac6_5d.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/5/FCMS-5da99bea-06bf-4625-88fb-25b3f7482623-70dc5e5f2727_5d.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ad8cb9afa45b2cb1 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ad8cb9afa45b2cb1 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zwei-schraege-voegel-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zwei-schraege-voegel-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-03-13 12:31:46 ⋅ 2mn No. 302934
==Bank Job [Großbritannien⁄USA⁄Australien 2008] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/03/film_20240302_004623_4462142_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/03/film_20240302_004623_4462142_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/74bf65f7-bd01-4e2c-9223-8d21ad472cdf/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/74bf65f7-bd01-4e2c-9223-8d21ad472cdf/episode/de/vod/vod.vtt
Germany Bernd 2024-03-13 12:46:19 ⋅ 2mn No. 302935
==Einsamkeit und Sex und Mitleid [Deutschland 2017] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy5A8H571S/b0bf5ecf-d1c4-4186-b23b-40396498cd1d_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-JS/_2Fy5A8H571S/b0bf5ecf-d1c4-4186-b23b-40396498cd1d_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ad66568e164244f6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ad66568e164244f6 *noch 1 Tag*
Bavaria Bernd 2024-03-15 12:42:50 ⋅ 2mn No. 303036
==Cable Guy - Die Nervensäge [USA 1996] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/21/06/210603_2355_sendung_nsf/1/210603_2355_sendung_nsf_3360k_p36v15.mp4
Bavaria Bernd 2024-03-15 18:20:06 ⋅ 2mn No. 303046
==Undine [Deutschland⁄Frankreich 2020] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/091000/091100/091156-000-A_SQ_0_VOA-STA_08402648_MP4-2200_AMM-PTWEB-101104304590969_2CyXt1EPDhx.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091156-000-A/231129044107/medias/091156-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091156-000-A/231129044107/medias/091156-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091156-000-A/231129044107/medias/091156-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091156-000-A/231129044107/medias/091156-000-A_st_VF-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/091000/091100/091156-000-A/231129044107/medias/091156-000-A_st_VO-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-15 18:21:30 ⋅ 2mn No. 303047
==Transit [Deutschland⁄Frankreich 2018] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/075000/075700/075743-000-A_SQ_0_VOA-STA_08402524_MP4-2200_AMM-PTWEB-101004006656945_2CyVL1EPDGE.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/075000/075700/075743-000-A/231129012445/medias/075743-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/075000/075700/075743-000-A/231129012445/medias/075743-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/075000/075700/075743-000-A/231129012445/medias/075743-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/075000/075700/075743-000-A/231129012445/medias/075743-000-A_st_VF-MAL.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-15 18:22:43 ⋅ 2mn No. 303048
==In den Gängen [Deutschland 2018] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/8/FCMS-80a89959-7f80-41a6-8e37-c552c45de017-be7c2950aac6_80.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:02fa39f56b303e74 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:02fa39f56b303e74 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-in-den-gaengen-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-in-den-gaengen-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-16 12:38:01 ⋅ 2mn No. 303077
==Faltenfrei [Deutschland 2021] (Das Erste)== https://pd-videos.daserste.de/int/2024/01/09/9e0d9127-983e-4ec6-b18b-a7754f6f615f/JOB_448674_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pd-videos.daserste.de/int/2024/01/09/9e0d9127-983e-4ec6-b18b-a7754f6f615f/JOB_448674_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:44a0b6fad8472bbd https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:44a0b6fad8472bbd https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/faltenfrei-video-104~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/faltenfrei-video-104~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/faltenfrei-video-104~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-03-16 12:38:47 ⋅ 2mn No. 303078
==Romys Salon [Niederlande⁄Deutschland 2019] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b2665f23-5985-4598-a29b-149d894de539-be7c2950aac6_b2.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b2665f23-5985-4598-a29b-149d894de539-70dc5e5f2727_b2.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:3e6b4633f9ba510e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:3e6b4633f9ba510e https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-romys-salon-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-romys-salon-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-16 12:52:03 ⋅ 2mn No. 303079
==Der geteilte Himmel [DDR 1964] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/5/FCMS-568720d8-e8f2-435d-84e8-980d26f2e635-be7c2950aac6_56.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/5/FCMS-568720d8-e8f2-435d-84e8-980d26f2e635-70dc5e5f2727_56.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b2253916e9b22d78 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b2253916e9b22d78 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-geteilte-himmel-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-geteilte-himmel-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-18 20:57:47 ⋅ 2mn No. 303235
==Goethes Faust [Deutschland 2020] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6172e4e5-58ce-4746-ac4b-c3ccd17dfc87-be7c2950aac6_61.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6172e4e5-58ce-4746-ac4b-c3ccd17dfc87-70dc5e5f2727_61.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:4cd85b1e8d5ab4e0 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:4cd85b1e8d5ab4e0 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-goethes-faust-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-goethes-faust-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-18 20:57:58 ⋅ 2mn No. 303236
==Cloud Atlas - Der Wolkenatlas [USA/Deutschland/Hongkong 2012] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6b7be7b7-c227-4cee-8e85-71e081875628-be7c2950aac6_6b.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6b7be7b7-c227-4cee-8e85-71e081875628-70dc5e5f2727_6b.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:8da53746ab6d3e9d https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:8da53746ab6d3e9d https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-cloud-atlas-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-cloud-atlas-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-19 08:04:03 ⋅ 2mn No. 303251
==Tschick [Deutschland⁄Frankreich 2016] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/4/FCMS-40c65441-bdf1-4762-bfa6-62549b36316a-be7c2950aac6_40.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/4/FCMS-40c65441-bdf1-4762-bfa6-62549b36316a-70dc5e5f2727_40.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:f8c80d53787c60ec https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:f8c80d53787c60ec https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-tschick-102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-tschick-102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-19 08:05:48 ⋅ 2mn No. 303252
==Marta, Marta [DDR 1979] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/42/1d/421d496a-819a-4a5c-80c7-1b7dba060286/054c4f63-0617-4e5e-a612-dd0029b37e3f_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/42/1d/421d496a-819a-4a5c-80c7-1b7dba060286/054c4f63-0617-4e5e-a612-dd0029b37e3f_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a28cd272f0b81b59 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a28cd272f0b81b59 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240316_marta_marta.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240316_marta_marta.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240316_marta_marta.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-03-19 08:20:22 ⋅ 2mn No. 303253
==Immer die Radfahrer [Österreich⁄BRD 1958] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Fy5yx6_H1S/de750fec-4bca-4f5c-92fa-e43d683760e1_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Fy5yx6_H1S/de750fec-4bca-4f5c-92fa-e43d683760e1_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:bd51f3a3826c9dac https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:bd51f3a3826c9dac
Bavaria Bernd 2024-03-19 08:22:20 ⋅ 2mn No. 303254
==Cinderella 80 (1⁄2) [Italien⁄Frankreich 1984] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/9/FCMS-963dad1a-9e9f-4014-8aa7-18133b73f5c9-be7c2950aac6_96.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:862b94b22f38b2e2 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:862b94b22f38b2e2 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-cinderella-achtzig-eins-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-cinderella-achtzig-eins-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-19 08:23:44 ⋅ 2mn No. 303255
==Cinderella 80 (2⁄2) [Italien⁄Frankreich 1984] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/0/FCMS-0d70f7b3-1bea-435e-8c15-eebac60d6c19-be7c2950aac6_0d.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:31012964d586660a https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:31012964d586660a https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-cinderella-achtzig-zwei-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-cinderella-achtzig-zwei-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-23 08:15:48 ⋅ 1mn No. 303559
==Kruso [Deutschland⁄Litauen 2018] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3c5afc00-0d99-4070-af63-76486455ab9a-be7c2950aac6_3c.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:d161708fdab3ea4f https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:d161708fdab3ea4f https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-kruso-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-kruso-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-23 08:16:58 ⋅ 1mn No. 303560
==Till Eulenspiegel [DDR 1975] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3fc0c245-5d3c-4e46-b5ac-ccfe729dd85c-be7c2950aac6_3f.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3fc0c245-5d3c-4e46-b5ac-ccfe729dd85c-70dc5e5f2727_3f.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:8e3536ffc253fb7e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:8e3536ffc253fb7e https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-till-eulenspiegel-102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-till-eulenspiegel-102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-24 06:38:57 ⋅ 1mn No. 303609
==Snatch - Schweine und Diamanten [Großbritannien⁄USA 2000] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/20/09/200919_2325_sendung_nsf/1/200919_2325_sendung_nsf_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/20/09/200919_2325_sendung_nsf/1/200919_2325_sendung_nsf_6660k_p37v17.mp4
Bavaria Bernd 2024-03-24 06:49:53 ⋅ 1mn No. 303610
==Heidi (S01⁄E01) - Im Dörfli [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1DBBF47D-500C-4C08-B90F-906A8C348535/aee0d8d2-6d2e-4c14-8a67-3ac28cc77442/0220924_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1DBBF47D-500C-4C08-B90F-906A8C348535/aee0d8d2-6d2e-4c14-8a67-3ac28cc77442/0220924_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:45f23df0fd26760b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:45f23df0fd26760b ==Heidi (S01⁄E02) - Der Alp-Öhi [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1407D2AB-E4D6-46D1-BF96-A111693C700A/d4ede721-fb62-43b9-9988-3c163e75ac96/0221026_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1407D2AB-E4D6-46D1-BF96-A111693C700A/d4ede721-fb62-43b9-9988-3c163e75ac96/0221026_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:33c4e90d51338c06 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:33c4e90d51338c06 *nur 7 Tage verfügbar - bis kommenden Samstag vormittag*
Bavaria Bernd 2024-03-24 07:52:15 ⋅ 1mn No. 303614
==Der Puppenspieler [Frankreich⁄Italien 1980] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Fy5yx65H1S/c5ef18b6-005a-47af-b2dc-79f4325f1717_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Fy5yx65H1S/c5ef18b6-005a-47af-b2dc-79f4325f1717_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-03-24 09:07:46 ⋅ 1mn No. 303618
==Maria träumt Oder: Die Kunst des Neuanfangs [Frankreich 2022] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2cf33cb2-d811-4a28-a99b-e862f9069a02-be7c2950aac6_2c.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2cf33cb2-d811-4a28-a99b-e862f9069a02-70dc5e5f2727_2c.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a38c8e92f268a4de https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a38c8e92f268a4de https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-maria-traeumt-oder-die-kunst-des-neuanfangs-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-maria-traeumt-oder-die-kunst-des-neuanfangs-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-24 12:02:28 ⋅ 1mn No. 303624
==Die Abenteuer der drei Musketiere [Frankreich⁄Italien 1953] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-220000c3-ccb9-486b-867e-e9ddf837f472-be7c2950aac6_22.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-220000c3-ccb9-486b-867e-e9ddf837f472-70dc5e5f2727_22.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:23e18ed6d459b5bc https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:23e18ed6d459b5bc https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-die-abenteuer-der-drei-musketiere-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-die-abenteuer-der-drei-musketiere-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-24 18:22:01 ⋅ 1mn No. 303647
==Das Zauberbuch [Tschechien⁄Deutschland 1996] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/e/FCMS-ec026849-7b5a-4cc8-8467-d1e59299ddc1-be7c2950aac6_ec.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:fbc0ffe1b89f14b6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:fbc0ffe1b89f14b6 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-das-zauberbuch-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-das-zauberbuch-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *mit geilo Tina Ruland*
Bavaria Bernd 2024-03-24 18:26:21 ⋅ 1mn No. 303648
==Der Feuervogel [Tschechien⁄Deutschland 1997] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/8/FCMS-84d907bf-eda9-4d72-b28b-e04038282ebb-be7c2950aac6_84.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:0b1d8cd66b01bb90 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:0b1d8cd66b01bb90 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-feuervogel-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-feuervogel-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *auch wieder mit geilo Tina Ruland*
Bavaria Bernd 2024-03-25 13:30:41 ⋅ 1mn No. 303679
==Out of Rosenheim [BRD⁄USA 1987] (BR)== https://cdn-storage.br.de/MUJIuUOVBwQIbtCCBLzGiLC1uwQoNA4p_29S/_-ZS/_2Fy9-kp_U1S/5a631f7f-d6c6-43a3-8850-0c4895dd4a74_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/MUJIuUOVBwQIbtCCBLzGiLC1uwQoNA4p_29S/_-ZS/_2Fy9-kp_U1S/5a631f7f-d6c6-43a3-8850-0c4895dd4a74_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-03-25 13:31:42 ⋅ 1mn No. 303680
==Out of Rosenheim (OV) [BRD⁄USA 1987] (BR)== https://cdn-storage.br.de/MUJIuUOVBwQIbtCCBLzGiLC1uwQoNA4p_29S/_-ZS/_2Fy9-Fy9U1S/5b047271-88b1-4150-9c35-7686acc8ee28_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/MUJIuUOVBwQIbtCCBLzGiLC1uwQoNA4p_29S/_-ZS/_2Fy9-Fy9U1S/5b047271-88b1-4150-9c35-7686acc8ee28_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-03-25 15:38:25 ⋅ 1mn No. 303687
==Der beste Film aller Zeiten [Spanien⁄Argentinien 2021] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Fy52FG571S/dd22bad1-b803-4e69-bc1d-0a843a31e3c2_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Fy52FG571S/dd22bad1-b803-4e69-bc1d-0a843a31e3c2_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:108831a354828689 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:108831a354828689
Bavaria Bernd 2024-03-25 15:39:39 ⋅ 1mn No. 303688
==Der beste Film aller Zeiten (OV) [Spanien⁄Argentinien 2021] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtCCBLzGiLC1uwQoNA4p_29S/_-ZS/_2Fy5286_71S/b3122077-e748-4988-bb68-ef4d4b97eb87_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtCCBLzGiLC1uwQoNA4p_29S/_-ZS/_2Fy5286_71S/b3122077-e748-4988-bb68-ef4d4b97eb87_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-03-25 21:52:38 ⋅ 1mn No. 303701
==Der Masseur [Polen⁄Deutschland⁄Niederlande 2020] (Das Erste)== https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/03/21/BR_SM865378/BR_SM865378_2911867_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/03/21/BR_SM865378/BR_SM865378_2911867_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:aa3ec0d35d55efea https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:aa3ec0d35d55efea https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/der-masseur-video-102~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/der-masseur-video-102~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/der-masseur-video-102~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-03-25 22:15:46 ⋅ 1mn No. 303707
==Last Knights – Die Ritter des 7. Ordens [Großbritannien⁄USA⁄Südkorea⁄Tschechien 2015] (Das Erste)== https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/03/23/DEGSM637729/DEGSM637729_2908111_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/03/23/DEGSM637729/DEGSM637729_2908111_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:2be384cb76e24959 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:2be384cb76e24959 https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/last-knights-die-ritter-des-7-ordens-video-102~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/last-knights-die-ritter-des-7-ordens-video-102~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/last-knights-die-ritter-des-7-ordens-video-102~_type-srt.srt *nur bis Ostern anschnur*
Bavaria Bernd 2024-03-25 22:23:39 ⋅ 1mn No. 303708
==Das Fest [Dänemark⁄Schweden 1998] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/308/3086802/3086802_56527998.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/308/3086802/3086802_56527994.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:bb010ff065e5613e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:bb010ff065e5613e
Bavaria Bernd 2024-03-26 14:32:31 ⋅ 1mn No. 303727
==S'Vreneli vom Eggisberg – Frühlingslied [BRD⁄Italien⁄Schweiz 1954] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/world/hls/spielfilm/2024/03/spielfilm_20240304_155511_4504877_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/world/hls/spielfilm/2024/03/spielfilm_20240304_155511_4504877_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/66bed66a-6807-4aac-a8f2-45280325b305/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/66bed66a-6807-4aac-a8f2-45280325b305/episode/de/vod/vod.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-26 18:11:05 ⋅ 1mn No. 303740
==Der Fall [Schweiz 1972] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/spielfilm/2024/03/spielfilm_20240320_004456_4753931_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/spielfilm/2024/03/spielfilm_20240320_004456_4753931_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/3be78f5f-9d08-41a6-9fec-b141593a77d3/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/3be78f5f-9d08-41a6-9fec-b141593a77d3/episode/de/vod/vod.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-26 20:30:07 ⋅ 1mn No. 303746
==The Ring [USA⁄Japan 2002] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/03/film_20240321_004521_4772025_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/03/film_20240321_004521_4772025_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/6e035ef9-3583-4e88-a04a-621f4695f2b2/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/6e035ef9-3583-4e88-a04a-621f4695f2b2/episode/de/vod/vod.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-26 21:19:20 ⋅ 1mn No. 303748
==Die Brücke [BRD 1959] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/309/3093665/3093665_56730148.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/309/3093665/3093665_56730144.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:98402527ea1e8d07 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:98402527ea1e8d07 [b]*super seltene, einmalige Chance - der Film war in den letzten 10 Jahren nur Mai 2023 mal in der ARTE-Mediathek in 720p*[/b] [spoiler](wahrscheinlich zu sehr anti-krieg und -fahnengehorsam, weil sich NATO-GmbH & System die Leute seit geraumer Zeit jetzt wohl doch lieber als bereitwilliges Kanonenfutter warmhalten möchte)[/spoiler]
Bavaria Bernd 2024-03-26 23:41:42 ⋅ 1mn No. 303752
==Parasite [Südkorea 2019] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/83/50/8350250e-6d4f-4050-a031-f8b4069e5aba/dc4d339e-16d0-4fe0-ae5b-359a6b3be648_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/83/50/8350250e-6d4f-4050-a031-f8b4069e5aba/dc4d339e-16d0-4fe0-ae5b-359a6b3be648_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:3d163dcb13411daf https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:3d163dcb13411daf https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_7d/filmzeit_20240323_parasite.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_7d/filmzeit_20240323_parasite.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_7d/filmzeit_20240323_parasite.subtitle.srt *nur noch paar Tage anschnur*
Bavaria Bernd 2024-03-27 20:52:39 ⋅ 1mn No. 303838
==Die kleinen Pariserinnen [Frankreich 1977] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/047000/047300/047384-000-B_SQ_0_VA-STA_08727515_MP4-2200_AMM-PTWEB-60720672540404_2HonlLztPO.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/047000/047300/047384-000-B/2024032506B62A368073AD3000F7481C3CD6899A22/medias/047384-000-B_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/047000/047300/047384-000-B/2024032506B62A368073AD3000F7481C3CD6899A22/medias/047384-000-B_st_VF-MAL.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-29 03:38:33 ⋅ 1mn No. 303922
==Mein Name ist Nobody [Italien⁄Frankreich⁄BRD 1973] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/e9/02/e9029576-d963-4c9f-8d70-7ff3759a712b/72d7f362-5f4b-4e34-a704-9757ba328cd0_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/e9/02/e9029576-d963-4c9f-8d70-7ff3759a712b/72d7f362-5f4b-4e34-a704-9757ba328cd0_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:6b6eb33e4f83e35b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:6b6eb33e4f83e35b https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240328_mein_name_ist_nobody.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240328_mein_name_ist_nobody.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240328_mein_name_ist_nobody.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-03-30 04:21:25 ⋅ 1mn No. 304003
==Die Gerechten von Kummerow [DDR 1982] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f6f59ef4-ffba-4663-802e-1d5225ce51bf-be7c2950aac6_f6.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:330bc603e8953b32 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:330bc603e8953b32 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-gerechten-von-kummerow-film-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-gerechten-von-kummerow-film-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-30 04:22:57 ⋅ 1mn No. 304004
==Viechereien [DDR 1977] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c088a2b7-185a-428f-85c4-8e0a997ca9bc-be7c2950aac6_c0.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c088a2b7-185a-428f-85c4-8e0a997ca9bc-70dc5e5f2727_c0.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b4728fe059995a72 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b4728fe059995a72 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-viechereien-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-viechereien-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-30 04:25:03 ⋅ 1mn No. 304005
==Der Baum [Frankreich⁄Australien⁄Deutschland⁄Italien⁄USA 2010] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/deChAt/fsk6/309/3091319/3091319_56659649.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/deChAt/fsk6/309/3091319/3091319_56659645.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a7393948414cc265 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a7393948414cc265
Bavaria Bernd 2024-03-30 04:38:59 ⋅ 1mn No. 304006
==Der Rausch [Dänemark⁄Schweden⁄Niederlande 2020] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/1/FCMS-1fca2ef8-6dc0-4222-8106-cd0c318f7ac1-be7c2950aac6_1f.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/1/FCMS-1fca2ef8-6dc0-4222-8106-cd0c318f7ac1-70dc5e5f2727_1f.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:298a0256bfa2b0ea https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:298a0256bfa2b0ea https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-rausch100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-rausch100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-30 05:11:54 ⋅ 1mn No. 304007
==Der Prinz hinter den sieben Meeren [DDR 1982] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f221ac62-07d8-4e90-b707-dd66a7f00f2d-be7c2950aac6_f2.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f221ac62-07d8-4e90-b707-dd66a7f00f2d-70dc5e5f2727_f2.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:fa9d5058dadf4170 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:fa9d5058dadf4170 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-marchen-der-prinz-hinter-den-sieben-meeren102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-marchen-der-prinz-hinter-den-sieben-meeren102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *TV-Programm-Rarität in HD/FHD-Erstaustrahlung*
Bavaria Bernd 2024-03-30 12:24:18 ⋅ 1mn No. 304033
==Das Märchen vom Däumling [ČSSR⁄UdSSR 1986] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/1028/TV-20231028-1616-0500.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/1028/TV-20231028-1616-0500.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/1028/TV-20231028-1616-0500.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/1028/TV-20231028-1616-0500.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:5afc1ba3588085a6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:5afc1ba3588085a6
Bavaria Bernd 2024-03-30 13:54:27 ⋅ 1mn No. 304040
==Heidi (S01⁄E03) - Der Geißenpeter [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-B947A0BC-7CAF-4D29-96D3-C80EDCD40FDD/2fc86d7b-1d32-4bbe-aa51-86066f6d6a39/0221134_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-B947A0BC-7CAF-4D29-96D3-C80EDCD40FDD/2fc86d7b-1d32-4bbe-aa51-86066f6d6a39/0221134_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:361d55306cca7e50 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:361d55306cca7e50 ==Heidi (S01⁄E04) - Die Großmutter [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1D09A10C-5895-44CD-8FE8-D8BE02542936/91c63d99-8719-4a27-8617-5a63237c46ed/0221221_A01_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1D09A10C-5895-44CD-8FE8-D8BE02542936/91c63d99-8719-4a27-8617-5a63237c46ed/0221221_A01_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ceaa5a1a0e8fcbf2 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ceaa5a1a0e8fcbf2 *nur 7 Tage verfügbar - bis kommenden Samstag vormittag*
Bavaria Bernd 2024-03-30 21:11:42 ⋅ 1mn No. 304064
==Die kleine Meerjungfrau [ČSSR 1976] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/a/FCMS-ac82929f-3cd7-4922-86d3-1040c0c6e78e-be7c2950aac6_ac.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/a/FCMS-ac82929f-3cd7-4922-86d3-1040c0c6e78e-70dc5e5f2727_ac.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:fa2ccc6f1c403da9 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:fa2ccc6f1c403da9 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-kleine-meerjungfrau-102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-kleine-meerjungfrau-102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-03-30 21:28:44 ⋅ 1mn No. 304068
==Schneeweißchen und Rosenrot [DDR 1979] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f008c5fa-16ce-4349-ab64-251645d5dc2b-be7c2950aac6_f0.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f008c5fa-16ce-4349-ab64-251645d5dc2b-70dc5e5f2727_f0.mp4 UT. https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:10b9e50f3341df61 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:10b9e50f3341df61 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-schneeweisschen-und-rosenrot-102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-schneeweisschen-und-rosenrot-102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *neuste Encodierung; MDR-Abteilungsleiter scheint den Film wohl echt sehr zu mögen*
Bavaria Bernd 2024-04-05 18:04:14 ⋅ 1mn No. 304716
==3 Engel für Charlie [USA⁄Deutschland 2000] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/03/240330_sony_2320_sendung_nsf/1/240330_sony_2320_sendung_nsf_3360k_p36v15.mp4 *letzte Chance*
Bavaria Bernd 2024-04-05 18:06:47 ⋅ 1mn No. 304718
==3 Engel für Charlie - Volle Power [USA 2003] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/03/240331_sony_0040_sendung_nsf/1/240331_sony_0040_sendung_nsf_3360k_p36v15.mp4 UT: https://utstreaming.zdf.de/mtt/zdf/24/03/240331_sony_0040_sendung_nsf/6/F1023568_hoh_deu_drei_Engel_fuer_Charlie_Volle_Power_010120.xml https://utstreaming.zdf.de/mtt/zdf/24/03/240331_sony_0040_sendung_nsf/6/F1023568_hoh_deu_drei_Engel_fuer_Charlie_Volle_Power_010120.vtt *letzte Chance*
Bavaria Bernd 2024-04-08 16:36:26 ⋅ 1mn No. 304895
==Katja, die ungekrönte Kaiserin [Frankreich 1959] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/084000/084600/084633-000-A_SQ_0_VA_08742225_MP4-2200_AMM-PTWEB-40362426327900_2I2rrMGg20.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/084000/084600/084633-000-A/20240329064220F8B777B16BB72576C12F191A3EA7/medias/084633-000-A_st_VA-MAL.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 16:37:46 ⋅ 1mn No. 304896
==Äneas - Held von Troja [Italien⁄Frankreich⁄Jugoslawien 1962] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/1/FCMS-1ccbfa14-9576-4822-8c79-7d0e37541faf-be7c2950aac6_1c.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:5c18f6a0d1263c35 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:5c18f6a0d1263c35 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-aeneas-held-von-troja-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-aeneas-held-von-troja-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 16:39:21 ⋅ 1mn No. 304897
==Kohlhiesels Töchter [BRD 1962] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/f4/4d/f44d8d86-00ff-4adc-ad71-3125b7d6a2f4/a75e37d3-0099-41d1-a534-5f190b65d31d_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/f4/4d/f44d8d86-00ff-4adc-ad71-3125b7d6a2f4/a75e37d3-0099-41d1-a534-5f190b65d31d_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:801900ff1f479ce4 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:801900ff1f479ce4 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240401_kohlhiesels_toechter.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240401_kohlhiesels_toechter.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240401_kohlhiesels_toechter.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-04-08 16:41:01 ⋅ 1mn No. 304898
==Immer die Radfahrer [Österreich⁄BRD 1958] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/50/04/50041c21-13d4-426f-8a89-9fad525bb737/e0814ef6-d1ba-47d2-84b5-485810639ee9_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/50/04/50041c21-13d4-426f-8a89-9fad525bb737/e0814ef6-d1ba-47d2-84b5-485810639ee9_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:398609c54cfbd80c https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:398609c54cfbd80c https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240401_immer_die_radfahrer.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240401_immer_die_radfahrer.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240401_immer_die_radfahrer.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-04-08 16:42:52 ⋅ 1mn No. 304899
==Oh, diese Tante [DDR 1978] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/d3/c2/d3c2c2fa-326c-4041-801e-a746a65897c1/d3c2c2fa-326c-4041-801e-a746a65897c1_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/d3/c2/d3c2c2fa-326c-4041-801e-a746a65897c1/d3c2c2fa-326c-4041-801e-a746a65897c1_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b96009e703eba1bb https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b96009e703eba1bb https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20230528_oh_diese_tante.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20230528_oh_diese_tante.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20230528_oh_diese_tante.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-04-08 16:46:12 ⋅ 1mn No. 304901
==Oh, diese Tante [DDR 1978] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/1/FCMS-13499dd5-f49a-4fe8-b2af-d12d9cdebeb9-be7c2950aac6_13.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:0a15b1f52abfd416 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:0a15b1f52abfd416 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-oh-diese-tante-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-oh-diese-tante-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 17:24:17 ⋅ 1mn No. 304908
==Alma schafft alle [DDR 1980] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/4/FCMS-41266817-b8e3-4b5a-838d-fd65a8d3be9f-be7c2950aac6_41.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/4/FCMS-41266817-b8e3-4b5a-838d-fd65a8d3be9f-70dc5e5f2727_41.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:d9f1c938763d2b0d https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:d9f1c938763d2b0d https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-alma-schafft-alle-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-alma-schafft-alle-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 17:26:31 ⋅ 1mn No. 304909
==Orpheus in der Unterwelt [DDR 1974] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/18/5c/185c358c-f662-48e8-b4f1-079c343eec6d/185c358c-f662-48e8-b4f1-079c343eec6d_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/18/5c/185c358c-f662-48e8-b4f1-079c343eec6d/185c358c-f662-48e8-b4f1-079c343eec6d_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:abfc9ddc7b80b21b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:abfc9ddc7b80b21b https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20230115_orpheus_in_der_unterwelt.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20230115_orpheus_in_der_unterwelt.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20230115_orpheus_in_der_unterwelt.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-04-08 17:28:15 ⋅ 1mn No. 304910
==Songs from the Second Floor (OmU) [Schweden⁄Norwegen⁄Dänemark⁄Frankreich⁄Deutschland 2000] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/020000/020100/020123-000-B_SQ_0_VO-STA_08743813_MP4-2200_AMM-PTWEB-80922312508886_2I4LAMKf7n.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/020000/020100/020123-000-B_VO-STA/20240330015C864E6221FB00938E39761F62200267/medias/020123-000-B_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/020000/020100/020123-000-B_VO-STA/20240330015C864E6221FB00938E39761F62200267/medias/020123-000-B_st_VO-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 17:30:01 ⋅ 1mn No. 304911
==Eine schwedische Liebesgeschichte (OmU) [Schweden 1970] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/045000/045800/045895-000-A_SQ_0_VO-STA_08743862_MP4-2200_AMM-PTWEB-60361632471740_2I4LUMKfFW.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/045000/045800/045895-000-A/2024040811504BCE1B88685E9793DBEF82BB46BF66/medias/045895-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/045000/045800/045895-000-A/2024040811504BCE1B88685E9793DBEF82BB46BF66/medias/045895-000-A_st_VO-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/045000/045800/045895-000-A/2024040811504BCE1B88685E9793DBEF82BB46BF66/medias/045895-000-A_st_VO-ANG.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/045000/045800/045895-000-A/2024040811504BCE1B88685E9793DBEF82BB46BF66/medias/045895-000-A_st_SM-ANG.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/045000/045800/045895-000-A/2024040811504BCE1B88685E9793DBEF82BB46BF66/medias/045895-000-A_st_VO-ITA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 19:55:34 ⋅ 1mn No. 304927
==Sayonara [USA 1957] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/083000/083800/083843-000-A_SQ_0_VA_08761765_MP4-2200_AMM-PTWEB-40362434228600_2IHmrRPaj3.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/083000/083800/083843-000-A/2024040506AE2CED882C8D5E7DE72C0B4109034FC1/medias/083843-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/083000/083800/083843-000-A/2024040506AE2CED882C8D5E7DE72C0B4109034FC1/medias/083843-000-A_st_VF-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 21:40:46 ⋅ 1mn No. 304948
==Duell am Missouri [USA 1976] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/006000/006600/006670-000-D_SQ_0_VA-STA_08771593_MP4-2200_AMM-PTWEB-60620944306913_2IPXRRcgl3.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/006000/006600/006670-000-D/2024040818A8FA6054FDC693554025DFD6C0A4031C/medias/006670-000-D_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/006000/006600/006670-000-D/2024040818A8FA6054FDC693554025DFD6C0A4031C/medias/006670-000-D_st_VF-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-08 22:56:24 ⋅ 1mn No. 304952
==Loriots Ödipussi [BRD 1988] (Das Erste)== https://pd-videos.daserste.de/de/2024/03/13/3c2e0b05-e906-45f7-83fb-3cb7b5f67e90/JOB_449727_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pd-videos.daserste.de/de/2024/03/13/3c2e0b05-e906-45f7-83fb-3cb7b5f67e90/JOB_449727_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a2e0df14811bef6d https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a2e0df14811bef6d https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/loriots-oedipussi-ut-102~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/loriots-oedipussi-ut-102~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/loriots-oedipussi-ut-102~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-04-08 22:58:49 ⋅ 1mn No. 304954
==Loriots Pappa ante Portas [Deutschland 1991] (Das Erste)== https://pd-videos.daserste.de/de/2024/03/13/720e8fac-02e9-47e4-b7e6-d3b67744a9b1/JOB_449236_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pd-videos.daserste.de/de/2024/03/13/720e8fac-02e9-47e4-b7e6-d3b67744a9b1/JOB_449236_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:849c0f8b4e3e44d8 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:849c0f8b4e3e44d8 https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/loriots-pappa-ante-portas-ut-106~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/loriots-pappa-ante-portas-ut-106~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/loriots-pappa-ante-portas-ut-106~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-04-09 20:02:41 ⋅ 1mn No. 305038
==Der Schwierige [BRD 1961] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0404/TV-20240404-2129-1100.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0404/TV-20240404-2129-1100.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0404/TV-20240404-2129-1100.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0404/TV-20240404-2129-1100.1080.hevc.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-09 20:20:31 ⋅ 1mn No. 305042
==Heidi (S01⁄E05) - Im Winter [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-F60FCF03-5553-4C87-8A6F-4E882424FAD0/5936eadf-4b33-48fb-9479-1811d51fe962/0221312_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-F60FCF03-5553-4C87-8A6F-4E882424FAD0/5936eadf-4b33-48fb-9479-1811d51fe962/0221312_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b8efac025e39bf38 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b8efac025e39bf38 ==Heidi (S01⁄E06) - Die Abreise [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-88581920-F212-4BA0-AE6C-87BE1CC1AB73/22751d1b-686b-4ccc-9bcb-290bbc02ecc0/0221417_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-88581920-F212-4BA0-AE6C-87BE1CC1AB73/22751d1b-686b-4ccc-9bcb-290bbc02ecc0/0221417_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:05e9bebfba6837c6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:05e9bebfba6837c6 *nur noch bis Samstag Vormittag*

Mensch, Oma! [DDR 1984] (MDR)

Bavaria Bernd 2024-04-14 06:02:47 ⋅ 1mn
No. 305587
==Mensch, Oma! (1⁄4) - Stefan ist weg [DDR 1984] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-29b8a80f-d729-4403-9de2-563d8a8efdd2-be7c2950aac6_29.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-29b8a80f-d729-4403-9de2-563d8a8efdd2-70dc5e5f2727_29.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ba24075c00fe2081 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ba24075c00fe2081 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/serien/video-mensch-oma-stefan-ist-weg-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/serien/video-mensch-oma-stefan-ist-weg-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt ==Mensch, Oma! (2⁄4) - Hochzeit mit Hindernissen [DDR 1984] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-38aa4acd-a5d4-4dd3-aa94-20c1ab79ffff-be7c2950aac6_38.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-38aa4acd-a5d4-4dd3-aa94-20c1ab79ffff-70dc5e5f2727_38.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:90017790b5422c9f https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:90017790b5422c9f https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-mensch-oma-teil-zwei-hochzeit-mit-hindernissen-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-mensch-oma-teil-zwei-hochzeit-mit-hindernissen-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt ==Mensch, Oma! (3⁄4) - Kinder, Kinder ...! [DDR 1984] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/a/FCMS-a024220a-81bd-4ba0-b95e-c8d02edec1ca-be7c2950aac6_a0.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/a/FCMS-a024220a-81bd-4ba0-b95e-c8d02edec1ca-70dc5e5f2727_a0.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:62009d756c8ec74e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:62009d756c8ec74e https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-mensch-oma-kinder-kinder-102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-mensch-oma-kinder-kinder-102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt ==Mensch, Oma! (4⁄4) - Weitere Aussichten - heiter! [DDR 1984] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/e/FCMS-e9c21e15-a3d1-49c1-ace7-292b29ee4925-be7c2950aac6_e9.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/e/FCMS-e9c21e15-a3d1-49c1-ace7-292b29ee4925-70dc5e5f2727_e9.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b37fafca7d59c469 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b37fafca7d59c469 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/serien/video-mensch-oma-weitere-aussichten-heiter-106-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/serien/video-mensch-oma-weitere-aussichten-heiter-106-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt

Wilhelmina [BRD 1966–1968] (RBB)

Bavaria Bernd 2024-04-14 06:23:37 ⋅ 1mn
No. 305588
==Wilhelmina (S01⁄E01) - Das Abendkleid [BRD 1966] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/32/7c/327c223c-d313-405a-aa32-f0b5b39288f3/cf360b32-2253-46b1-8cae-9a1286fa1c23_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/32/7c/327c223c-d313-405a-aa32-f0b5b39288f3/cf360b32-2253-46b1-8cae-9a1286fa1c23_hd1080-avc1080.mp4 ==Wilhelmina (S01⁄E02) - Die Kur [BRD 1966] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/3d/24/3d241a3f-beab-477b-a0a6-116a570862e6/fbf31f18-b8d8-4cd1-958a-ea3b70eb967a_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/3d/24/3d241a3f-beab-477b-a0a6-116a570862e6/fbf31f18-b8d8-4cd1-958a-ea3b70eb967a_hd1080-avc1080.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-14 06:29:30 ⋅ 1mn No. 305590
==Wilhelmina (S01⁄E03) - Wilhelmina und ihr Held [BRD 1968] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/c8/6b/c86b8376-3237-41c3-bcc4-3a2dc9815be2/ecc611bf-8bc3-44ce-aeec-6300e5895332_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/c8/6b/c86b8376-3237-41c3-bcc4-3a2dc9815be2/ecc611bf-8bc3-44ce-aeec-6300e5895332_hd1080-avc1080.mp4 ==Wilhelmina (S01⁄E04) - Wilhelmina und das Luxusappartement [BRD 1968] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/c4/c1/c4c157c9-b46a-4963-b474-cbb352b51274/73069fda-cab5-481b-be52-9b6c738c2b94_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/c4/c1/c4c157c9-b46a-4963-b474-cbb352b51274/73069fda-cab5-481b-be52-9b6c738c2b94_hd1080-avc1080.mp4 ==Wilhelmina (S01⁄E05) - Wilhelmina und ihr Verehrer [BRD 1968] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/b0/40/b04049b7-5685-478e-b726-d8a63b2e1973/2d742fd9-b750-447f-8fea-c414c68e293e_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/b0/40/b04049b7-5685-478e-b726-d8a63b2e1973/2d742fd9-b750-447f-8fea-c414c68e293e_hd1080-avc1080.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-14 06:32:18 ⋅ 1mn No. 305591
==Biologie! [DDR 1990] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b4b33ece-df75-4b8c-9dc6-adee757eff2a-be7c2950aac6_b4.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:9176ca5a7289c410 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:9176ca5a7289c410 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-biologie-defa-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-biologie-defa-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-14 07:37:57 ⋅ 1mn No. 305596
==Das Märchen von der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte [Deutschland 2013] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/9/FCMS-9da7f679-66d9-451d-8b78-6760c79dedb5-be7c2950aac6_9d.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/9/FCMS-9da7f679-66d9-451d-8b78-6760c79dedb5-70dc5e5f2727_9d.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:57a6b96335e3c898 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:57a6b96335e3c898 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-das-maerchen-von-der-prinzessin-die-unbedingt-in-einem-maerchen-vorkommen-wollte-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-das-maerchen-von-der-prinzessin-die-unbedingt-in-einem-maerchen-vorkommen-wollte-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *nur 1 Woche°
Bavaria Bernd 2024-04-14 07:39:46 ⋅ 1mn No. 305597
==Platoon [USA⁄Großbritannien 1986] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkP_U1S/66a6b21f-ec27-4835-9d1b-1ab870a4a3dc_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkP_U1S/66a6b21f-ec27-4835-9d1b-1ab870a4a3dc_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:d88e12e62bfda53e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:d88e12e62bfda53e
Bavaria Bernd 2024-04-14 21:13:15 ⋅ 1mn No. 305616
==Charleys Tante [Österreich 1963] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0330/TV-20240330-1557-3000.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0330/TV-20240330-1557-3000.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0330/TV-20240330-1557-3000.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0330/TV-20240330-1557-3000.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:aaeab7462e5397ed https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:aaeab7462e5397ed
Bavaria Bernd 2024-04-15 04:06:10 ⋅ 1mn No. 305636
==Romulus und Remus [Italien⁄Frankreich 1961] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/8/FCMS-8c60285d-d605-4f45-a09a-eba3e7798f80-be7c2950aac6_8c.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:f6daa7305792821d https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:f6daa7305792821d https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/spielfilm-romulus-und-remus100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/spielfilm-romulus-und-remus100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-15 14:51:31 ⋅ 1mn No. 305668
==Last Action Hero [USA 1993] (3sat)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/24/04/240407_sony_last_action_hero_spielfilm/3/240407_sony_last_action_hero_spielfilm_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/24/04/240407_sony_last_action_hero_spielfilm/3/240407_sony_last_action_hero_spielfilm_6660k_p37v17.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-15 17:48:39 ⋅ 1mn No. 305681
==Privatleben [Frankreich⁄Italien 1962] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/033000/033900/033906-000-C_SQ_0_VA-STA_08652446_MP4-2200_AMM-PTWEB-60692957541408_2GfcPFQgLP.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/033000/033900/033906-000-C/2024022801D8EADD1E4AB84F20BE8FC5F277B87EC2/medias/033906-000-C_st_VA-ALL.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-16 01:52:03 ⋅ 1mn No. 305758
==Die üblichen Verdächtigen [USA⁄Deutschland 1995] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/052000/052700/052763-000-A_SQ_0_VA-STA_08787032_MP4-2200_AMM-PTWEB-60542949537491_2IcsPRx8Ty.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/052000/052700/052763-000-A/20240415179A2A9C45E2A1035EF25432C276FD109D/medias/052763-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/052000/052700/052763-000-A/20240415179A2A9C45E2A1035EF25432C276FD109D/medias/052763-000-A_st_VF-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/052000/052700/052763-000-A/20240415179A2A9C45E2A1035EF25432C276FD109D/medias/052763-000-A_st_VO-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-16 04:07:53 ⋅ 1mn No. 305813
==Heidi (S01⁄E07) - Ankunft in Frankfurt [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-D0BFE272-EF5F-4635-803A-5403BC4E4F8F/fec0ef8b-7941-404a-8887-05fb28a6c0be/0221488_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-D0BFE272-EF5F-4635-803A-5403BC4E4F8F/fec0ef8b-7941-404a-8887-05fb28a6c0be/0221488_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:1f86d28b9e95ba7b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:1f86d28b9e95ba7b ==Heidi (S01⁄E08) - Das Haus Sesemann [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-CDDF5795-0CA8-495F-97D0-A75DD55E6CDF/21f99004-0691-49ea-beb1-3ee222973a98/0221581_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-CDDF5795-0CA8-495F-97D0-A75DD55E6CDF/21f99004-0691-49ea-beb1-3ee222973a98/0221581_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b5b5bde5bc6d4fcd https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b5b5bde5bc6d4fcd *nur noch bis Samstag Vormittag*
Bavaria Bernd 2024-04-16 17:17:38 ⋅ 1mn No. 305903
>>302818 Kann jemand einen Ladeelfen zu Cartouche der Bandit auf arte liefern?
Bavaria Bernd 2024-04-16 18:29:05 ⋅ 1mn No. 305918
>>305903 Bisher gibt es noch keine, sondern nur den 3min-Vorschau-Ausschnitt (dessen Elfen du ja wahrscheinlich nicht benötigst). Bernd wird mal am 18.04. nachschauen (wo der Film dann im Tages-TV-Programm läuft), ob der Film dann zur Volllänge-Ladierung reingestellt und frei gegeben wird, oder ob nicht, und wenn ja, dann wird Bernd den Film hier verelfen.
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:09:04 ⋅ 1mn No. 306167
>>305918 dange
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:24:18 ⋅ 1mn No. 306173
==Später Frühling (OmU) [Japan 1949] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110135-000-A_SQ_0_VO-STA_08323832_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461620295370_2BmJs1Cqj8U.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110135-000-A_VO-STA/231113115008/medias/110135-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110135-000-A_VO-STA/231113115008/medias/110135-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Später Frühling (OV) [Japan 1949] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110135-000-A_SQ_0_VO_08323837_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230608191623_2BmJt1Cqj7I.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110135-000-A_VO-STA/231113115008/medias/110135-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110135-000-A_VO-STA/231113115008/medias/110135-000-A_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:28:38 ⋅ 1mn No. 306174
==Weizenherbst (OmU) [Japan 1951] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110107-000-A_SQ_0_VO-STA_08325965_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461632333558_2BoWt1CrJCO.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110107-000-A_VO-STA/231113133625/medias/110107-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110107-000-A_VO-STA/231113133625/medias/110107-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Weizenherbst (OV) [Japan 1951] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110107-000-A_SQ_0_VO_08325970_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230602171254_2BoUm1CrIsZ.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110107-000-A_VO-STA/231113133625/medias/110107-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110107-000-A_VO-STA/231113133625/medias/110107-000-A_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:32:57 ⋅ 1mn No. 306175
==Der Geschmack von grünem Tee über Reis (OmU) [Japan 1952] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110110-000-A_SQ_0_VO-STA_08323742_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461619296525_2BmVU1Cqkh9.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110110-000-A_VO-STA/231113141529/medias/110110-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110110-000-A_VO-STA/231113141529/medias/110110-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Der Geschmack von grünem Tee über Reis (OV) [Japan 1952] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110110-000-A_SQ_0_VO_08323747_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230602132917_2BmJp1Cqj6e.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110110-000-A_VO-STA/231113141529/medias/110110-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110110-000-A_VO-STA/231113141529/medias/110110-000-A_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:37:13 ⋅ 1mn No. 306177
==Die Reise nach Tokio (OmU) [Japan 1953] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110113-000-A_SQ_0_VO-STA_08323807_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461645254467_2BmLU1CqjGn.mp4 UT: https://arte-cmafhlssub.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110113-000-A_VO-STA/231115013051/medias/110113-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhlssub.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110113-000-A_VO-STA/231115013051/medias/110113-000-A_st_VO-FRA.vtt [b]*Protipp: Dieser Film gilt lt. Ächzbärden als einer der 10 besten Filme aller Zeiten*[/b] *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:40:52 ⋅ 1mn No. 306178
==Früher Frühling (OmU) [Japan 1956] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110111-000-A_SQ_0_VO-STA_08326277_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461630295009_2BoqD1CrMBj.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110111-000-A_VO-STA/231114135648/medias/110111-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110111-000-A_VO-STA/231114135648/medias/110111-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Früher Frühling (OV) [Japan 1956] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110111-000-A_SQ_0_VO_08326282_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230524170505_2BoqE1CrMBj.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110111-000-A_VO-STA/231114135648/medias/110111-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110111-000-A_VO-STA/231114135648/medias/110111-000-A_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:48:10 ⋅ 1mn No. 306180
==Tokio in der Dämmerung (OmU) [Japan 1957] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110112-000-A_SQ_0_VO-STA_08323772_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461524215644_2BmNm1CqkQn.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110112-000-A_VO-STA/231114150646/medias/110112-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110112-000-A_VO-STA/231114150646/medias/110112-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Tokio in der Dämmerung (OV) [Japan 1957] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110100/110112-000-A_SQ_0_VO_08323777_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230602121943_2BmKq1CqjBx.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110112-000-A_VO-STA/231114150646/medias/110112-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/110000/110100/110112-000-A_VO-STA/231114150646/medias/110112-000-A_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:49:26 ⋅ 1mn No. 306183
==Sommerblüten (OmU) [Japan 1958] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/004000/004000/004010-000-C_SQ_0_VO-STA_08322521_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461221237147_2Bm7Z1CqgMA.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004010-000-C_VO-STA/231113110349/medias/004010-000-C_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004010-000-C_VO-STA/231113110349/medias/004010-000-C_st_VO-FRA.vtt ==Sommerblüten (OV) [Japan 1958] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/004000/004000/004010-000-C_SQ_0_VO_08322526_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230601123830_2Bm7d1CqgMC.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004010-000-C_VO-STA/231113110349/medias/004010-000-C_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004010-000-C_VO-STA/231113110349/medias/004010-000-C_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:52:35 ⋅ 1mn No. 306575
==Guten Morgen (OmU) [Japan 1959] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/004000/004000/004009-000-C_SQ_0_VO-STA_08322501_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461528342103_2Bm7V1CqgM4.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004009-000-C_VO-STA/231113213500/medias/004009-000-C_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004009-000-C_VO-STA/231113213500/medias/004009-000-C_st_VO-FRA.vtt ==Guten Morgen (OV) [Japan 1959] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/004000/004000/004009-000-C_SQ_0_VO_08322496_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230524180301_2Bm7R1CqgU3.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004009-000-C_VO-STA/231113213500/medias/004009-000-C_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004009-000-C_VO-STA/231113213500/medias/004009-000-C_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:55:48 ⋅ 1mn No. 306679
==Spätherbst (OmU) [Japan 1960] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/004000/004000/004011-000-B_SQ_0_VO-STA_08332327_MP4-2200_AMM-PTWEB-40461714323314_2BsK91CvYDm.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004011-000-B_VO-STA/231113141420/medias/004011-000-B_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004011-000-B_VO-STA/231113141420/medias/004011-000-B_st_VO-FRA.vtt ==Spätherbst (OV) [Japan 1960] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/004000/004000/004011-000-B_SQ_0_VO_08332332_MP4-2200_AMM-PTWEB-20230607181110_2BsAe1CvXI9.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004011-000-B_VO-STA/231113141420/medias/004011-000-B_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf-webonly/004000/004000/004011-000-B_VO-STA/231113141420/medias/004011-000-B_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 18:57:59 ⋅ 1mn No. 306682
==Ein Herbstnachmittag (OmU) [Japan 1962] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/110000/110200/110213-000-A_SQ_0_VO-STA_08326312_MP4-2200_AMM-PTWEB-60692222533416_2BotC1CrNSi.mp4 UT: https://arte-cmafhlssub.akamaized.net/am/cmaf/110000/110200/110213-000-A/231106181650/medias/110213-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhlssub.akamaized.net/am/cmaf/110000/110200/110213-000-A/231106181650/medias/110213-000-A_st_VO-FRA.vtt *Yasujirō Ozu ARTE-Special - noch bis 29.04. verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-17 19:13:29 ⋅ 1mn No. 306689
Ordnerbildchen, falls benötigt
Bavaria Bernd 2024-04-17 20:12:21 ⋅ 1mn No. 306705
==Platoon [USA⁄Großbritannien 1986] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c5df9abf-ad05-44c2-a761-ea17e4c45c3f-be7c2950aac6_c5.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c5df9abf-ad05-44c2-a761-ea17e4c45c3f-70dc5e5f2727_c5.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:1518e844e9a7f7a7 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:1518e844e9a7f7a7 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-platoon-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-platoon-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-17 23:47:24 ⋅ 1mn No. 306742
==Funny Games [Österreich 1997] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/118000/118100/118165-000-A_SQ_0_VOA_08787592_MP4-2200_AMM-PTWEB-40480805284100_2IdAIRxI2C.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/118000/118100/118165-000-A/20240413103633D752C5751EBB43D21AF4A9205643/medias/118165-000-A_st_VO-FRA.vtt
Bernd 2024-04-18 07:27:52 ⋅ 1mn No. 306783
>>306679 >>306575 >>306183 >>306180 >>306178 >>306175 >>306174 >>306173 Irgendwie verstehe ich nicht den Unterschied in der Pfostierung zwischen der Originalversion mit Untertiteln (OmU), und der Originalversion mit Untertiteln (OV). Was bin ich falsch verstehend?
Bavaria Bernd 2024-04-18 19:29:40 ⋅ 1mn No. 306851
>>306783 "OmU" ist immer mit "hart kodierten" Untertiteln, also, wo dann (wie bei ARTE in gelber Schrift mit schwarzem Rand) die Untertitel in's Videobild direkt mit rein gerendert sind. "OV" hingegen ist (so wie Bernd hier diese Bezeichnung verwendet) die Originalversion in Originalsprache mit "weich kodierten" bzw. externen Untertiteln, also so wie bei den ganzen ARD-Mediathek-Filmen auch, wo die Untertitel dann genauso wie deutsche Gehörlosen-Untertitelung von der ARD-Mediathek via UT-Dateien zum Video dazu geladen werden müssen, und dann erst im Videospieler und vom Videospieler über die Video-Bewegtbilddatei gelegt werden, entsprechend der Einstellungen der Videospieler-Weichware. Dass Bernd stringent immer alle verfügbaren UT-Dateien mit zu den Filmen dazu pfostiert, hat nur den Grund der Vollständigkeit. Vollständigkeit der TV/Mediatheken-"VÖ" sozusagen. Denn wenn das Video schon "hart kodierte" Untertitel drin hat, dann wird man sich wahrscheinlich kaum noch zusätzlich eine UT-Datei in den Spieler laden. Was man aber machen könnte, wenn einem z.B. die hart-kodierten Untertitel zu klein sind, und man die lieber noch größer angezeigt bekommen haben möchte. Und dass Bernd bei vielen Filmen die OV-Version mit dazu nimmt, hat nur den Grund, dass man da dann eben Video-Datei und Untertitel-Datei einzeln hat. Damit sich dann aussuchen lässt, ob und wann man 'nen Film mit Untertitelung oder ohne schauen möchte. Ebenfalls wie sich damit dann manchmal (oder sogar öfters) auch "Omu"-Versionen basteln lassen, die ARTE so gar nicht im Runterlad-Angebot hat. Z.B.: Film ist verfügbar in deutscher Synchronisation mit Untertiteln für Gehörlose, also vollständige Untertitelung des ganzen Filmes (und nicht nur der Film-Titel oder Credits-Angaben am Schluß (wie bei den "VA-ALL"-Dateien), bei ARTE sind das die "VA-MAL"-UT-Dateien. Außerdem ist der Film in französischer Synchro, also Originalsprache, verfügbar. Aber es gibt keine "OmU"-Version in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln, also französisch mit hart-kodierter gelb-schwarzer deutscher Untertitelung. Dann kann Bernd sich aus den deutschen "VA-MAL"-Untertiteln (für die deutsche Version), und aus dem Original-Video in französischer Sprache, dann eine (weich-untertitelte) "OV"-OmU (mit dt. UT-Datei) machen. Weshalb das auch nur Sinn hat, wenn in der deutschen Version eine "VA-MAL"-Datei (oder auch "VO-ALL"-UT-Datei) vorliegt. Da es ja sonst keine Möglichkeit gibt, die französische oder spanische Original-Version mit deutschen Untertiteln abspielen zu können. Und aus diesem Grund Bernd auch nur die "OV"-Versionen pfostiert, wenn auch deutsche Untertitelung dazu vorliegt. (Jedenfalls was ARTE anbetriff; bei Western im BR hat Bernd auch manchmal schon die englische OV ohne Untertitel pfostiert, wenn die BR-Affen das verbrillt haben oder keine DE-UTs dazu hatten.) Oder man könnte die UT-Datei dann auch durch einen Übersetzer jagen und dann da spanische oder schwedische Untertitel draus machen. Falls z.B. einen Film mal zusammen mit ausländischen Leuten schauen wöllte, oder so jemandem in die Hand drücken möchte. Also mit "weich kodierten" Untertiteln hat man einfach mehr Möglichkeiten. Plus: Das ganze Text-Transkript des Filmes in Schriftdatei-Form vorliegen. Z.B. könnte man bei den japanischen Ozu-Filmen sich via Translatoren-Weichware aus der deutschen oder aus der französischen UT-Datei eine englische UT-Datei machen, und den Film dann auch mit 'ner Truppe Erasmus-Studis schauen. Sowas ginge mit der hart-kodierten "OmU"-Version dann eben nicht. Und dafür ist die Trennung von Videofilm und Untertitelung, in zwei einzelne Dateien, also externe UTs, dann nützlich und praktisch.
Bavaria Bernd 2024-04-19 12:51:45 ⋅ 4w No. 307012
vorbildlich
Bavaria Bernd 2024-04-19 13:38:55 ⋅ 4w No. 307020
>>306783 Kurzgesagt: "(Omu)" = fremdsprachige Original-Version mit "eingebranten" (deutschen) Untertiteln "(OV)" = fremdsprachige Original-Version mit externer/seperater (deutscher) UT-Datei Schreibweise/Unterscheidungsweise, die sich Bernd für seine Filmsammlung wegen der Bezeichnungsweise von Mediathekview bei solchen ARTE-Filmen und der Bezeichnungsweise der ARD-Sender angewöhnt hat, und um das mit Blick auf den Ordnernamen dann auch gleich zu wissen und unterscheiden zu können. Die ARD-Sender/-Mediathek(en) bezeichnen ihre fremdsprachigen Original-Filme immer als "OV", und die ARTE-Filme mit eingebrannten Untertiteln sind bei Mediathekview immer als "Originalversion mit Untertiteln" = "OmU", und als "Originalversion" in der Version ohne eingebrannte Untertitel, gelistet. Daher passt die Betitelung "OV" da dann am besten, auch wenn es so gesehen natürlich ebenfalls 'OmU's sind, da Bernd sich die nur zieht, wenn eine deutsche UT-Datei dafür mit verfügbar ist. Dass Bernd zu den Versionen mit eingebrannten Untertiteln dann trotzdem immer noch die (gleichen) UT-Dateien mit dazu pfostiert, hat nur den Grund, weil diese Dateien halt mit zu der "Mediatheken-Veröffentlichung" mit dazu gehören, und vielleicht ja trotzdem mal für irgendwas nützlich sein können, z.B. eben um sich die darüber legen und größer anzeigen lassen zu können, oder das Text-Transkript da zu haben, Und was man hat, das hat man, und ist nicht schade um die paar KB.
Bernd 2024-04-19 18:45:08 ⋅ 4w No. 307070
>>306851 >>307020 Das nenne ich eine ausführliche und damit hinreichend erklärende Antwort. Danke, Bernd!
Bavaria Bernd 2024-04-20 19:18:07 ⋅ 4w No. 307323
==Heidi (S01⁄E09) - Ein Ausflug [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-02C52CCA-6B9E-45BD-8BD4-88ECD5851D7F/2fd33019-878d-4318-a3c9-9e0b577e5b2a/0221695_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-02C52CCA-6B9E-45BD-8BD4-88ECD5851D7F/2fd33019-878d-4318-a3c9-9e0b577e5b2a/0221695_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:28fc9d85a114dcc4 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:28fc9d85a114dcc4 ==Heidi (S01⁄E10) - Unruhe im Hause Sesemann [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1EC766DE-83A4-4F0B-9540-4317E686DCBE/1da07901-1415-4a55-98c7-0ea84ffa5dfd/0221811_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-1EC766DE-83A4-4F0B-9540-4317E686DCBE/1da07901-1415-4a55-98c7-0ea84ffa5dfd/0221811_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:fe0c39025d5f650e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:fe0c39025d5f650e *wie immer nur bis nächsten Samstag Vormittag*
Bavaria Bernd 2024-04-21 05:43:19 ⋅ 3w No. 307369
==Rotfuchs [DDR 1973] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/ca/f9/caf964e7-870e-49ac-b4ce-04d74f780d97/6db4fe91-f02c-4b1a-8062-aa582169bd04_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/ca/f9/caf964e7-870e-49ac-b4ce-04d74f780d97/6db4fe91-f02c-4b1a-8062-aa582169bd04_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:9d17c62f795a1675 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:9d17c62f795a1675 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240420_rotfuchs.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240420_rotfuchs.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240420_rotfuchs.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-04-21 07:18:03 ⋅ 3w No. 307392
==Tele-Lotto Kurzkrimi | Schmidchen klärt auf: Der Täter kommt um elf Uhr [DDR 1972] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/f1/47/f147b5bc-95c4-457f-bc12-1c8b101865d1/f147b5bc-95c4-457f-bc12-1c8b101865d1_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/f1/47/f147b5bc-95c4-457f-bc12-1c8b101865d1/f147b5bc-95c4-457f-bc12-1c8b101865d1_hd1080-avc1080.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-22 00:13:57 ⋅ 3w No. 307560
==Marco Polo [Italien⁄Frankreich 1962] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6d2cb2ed-9e17-4adf-862d-fe71d7457c80-be7c2950aac6_6d.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6d2cb2ed-9e17-4adf-862d-fe71d7457c80-70dc5e5f2727_6d.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:fb3d00e6b5b596a5 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:fb3d00e6b5b596a5 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-marco-polo-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-marco-polo-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-23 18:13:33 ⋅ 3w No. 307829
==Gangs of New York [USA⁄Italien 2002] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/113000/113500/113519-000-A_SQ_0_VA-STA_08806341_MP4-2200_AMM-PTWEB-60721150529065_2IuO4SQZgt.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VF-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Gangs of New York (OmU) [USA⁄Italien 2002] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/113000/113500/113519-000-A_SQ_0_VO-STA_08806346_MP4-2200_AMM-PTWEB-60721238568135_2IuNzSQZdO.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VF-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/113000/113500/113519-000-A/2024042007512A3ECFDF4DE65614FE59A508CCDA13/medias/113519-000-A_st_VO-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-23 18:34:31 ⋅ 3w No. 307835
==Louis van Beethoven [Deutschland⁄Tschechien 2020] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff5-4c9U1S/4b94fc27-bdf0-4e9e-b683-6d891224dd37_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff5-4c9U1S/4b94fc27-bdf0-4e9e-b683-6d891224dd37_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:5dc8e5829cfe6ffe https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:5dc8e5829cfe6ffe
Bavaria Bernd 2024-04-23 18:38:54 ⋅ 3w No. 307837
==Da kommt noch was [Deutschland 2021] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/083000/083800/083839-000-A_SQ_0_VOA_08769693_MP4-2200_AMM-PTWEB-80873707499400_2INYrRc9PV.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/083000/083800/083839-000-A/2024040806E9AFEE6364D667D84770317C30165870/medias/083839-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/083000/083800/083839-000-A/2024040806E9AFEE6364D667D84770317C30165870/medias/083839-000-A_st_VO-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-23 19:20:34 ⋅ 3w No. 307839
==Alles in bester Ordnung [Deutschland 2021] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/087000/087800/087848-000-A_SQ_0_VOA_08790066_MP4-2200_AMM-PTWEB-80863462547800_2Ig4QS5YrC.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087800/087848-000-A/2024041506AB100749A08D71869DD1821FF49961D0/medias/087848-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087800/087848-000-A/2024041506AB100749A08D71869DD1821FF49961D0/medias/087848-000-A_st_VO-FRA.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-23 19:31:39 ⋅ 3w No. 307842
==Das schweigende Klassenzimmer [Deutschland 2018] (ZDF)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/20/10/201013_2015_sendung_fis/6/201013_2015_sendung_fis_a1a2_3360k_p36v15.mp4 UT: https://utstreaming.zdf.de/mtt/zdf/20/10/201013_2015_sendung_fis/8/F1016273_hoh_deu_Das_schweigende_Klassenzimmer_131020.xml https://utstreaming.zdf.de/mtt/zdf/20/10/201013_2015_sendung_fis/8/F1016273_hoh_deu_Das_schweigende_Klassenzimmer_131020.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-23 19:32:45 ⋅ 3w No. 307844
==Das schweigende Klassenzimmer [Deutschland 2018] (3sat)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/21/10/211003_das_schweigende_klassenzimmer_fernsehfilm/1/211003_das_schweigende_klassenzimmer_fernsehfilm_a1a2_3360k_p36v15.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-23 21:07:49 ⋅ 3w No. 307858
==L'amour, l'argent, l'amour [Deutschland⁄Schweiz⁄Frankreich 2000] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0330/TV-20240330-1625-0700.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0330/TV-20240330-1625-0700.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0330/TV-20240330-1625-0700.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0330/TV-20240330-1625-0700.1080.hevc.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-23 21:14:33 ⋅ 3w No. 307859
==Inside Llewyn Davis [USA⁄Großbritannien⁄Frankreich 2013] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/8e/2d/8e2dfe55-0785-4093-9051-2cb8cb89035a/0ee48a79-1326-494c-b83c-d890001b7b20_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/8e/2d/8e2dfe55-0785-4093-9051-2cb8cb89035a/0ee48a79-1326-494c-b83c-d890001b7b20_hd1080-avc1080.mp4 *aus dem Hause Coen-Brüder [spoiler]("Blood Simple", "Barton Fink", "Fargo", " The Big Lebowski", "O Brother, Where Art Thou?", "The Man Who Wasn’t There", "Ladykillers", "No Country for Old Men", "Burn After Reading")[/spoiler]*
Bavaria Bernd 2024-04-24 18:08:02 ⋅ 3w No. 307966
==What We Become [Dänemark 2015] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_-kg9K1S/39d1f16c-b1fc-4b98-8043-c8660489edf1_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_-kg9K1S/39d1f16c-b1fc-4b98-8043-c8660489edf1_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:98ef1800e6d9142e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:98ef1800e6d9142e *predictive programming*
Bavaria Bernd 2024-04-24 20:51:59 ⋅ 3w No. 307980
==The Gift · Die dunkle Gabe [USA 2000] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_-kg9U1S/94af7ee3-10f4-48e4-b879-754393bec6cd_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_-kg9U1S/94af7ee3-10f4-48e4-b879-754393bec6cd_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-24 21:17:56 ⋅ 3w No. 307985
==The Gift · Die dunkle Gabe (OV) [USA 2000] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_-kd_U1S/0cccb9d1-6a08-497e-9abb-78a21dd99ae3_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_-kd_U1S/0cccb9d1-6a08-497e-9abb-78a21dd99ae3_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-24 21:22:34 ⋅ 3w No. 307986
==Diva [Frankreich 1981] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0420/TV-20240420-1450-0800.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0420/TV-20240420-1450-0800.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0420/TV-20240420-1450-0800.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0420/TV-20240420-1450-0800.1080.hevc.mp4 *noch 5 Tage*
Bavaria Bernd 2024-04-24 21:44:22 ⋅ 3w No. 307989
==Zero Fucks Given [Frankreich⁄Belgien 2021] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c4f89a9d-9de7-4aa3-8995-d6544d8fc139-be7c2950aac6_c4.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c4f89a9d-9de7-4aa3-8995-d6544d8fc139-70dc5e5f2727_c4.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:1e01ec006e35ecaf https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:1e01ec006e35ecaf https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zero-fucks-given-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zero-fucks-given-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt ==Zero Fucks Given (OV) [Frankreich⁄Belgien 2021] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3cbe2f1e-e49b-4a8c-b4fe-ee9d724cc4f2-be7c2950aac6_3c.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/3/FCMS-3cbe2f1e-e49b-4a8c-b4fe-ee9d724cc4f2-70dc5e5f2727_3c.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:750fe8cf2d348e58 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:750fe8cf2d348e58 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zero-fucks-given-ov-franzoesisch-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zero-fucks-given-ov-franzoesisch-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Bavaria Bernd 2024-04-24 22:57:01 ⋅ 3w No. 307999
==El Mariachi [Mexiko⁄USA 1992] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/04/240421_0005_sendung_nsf/1/240421_0005_sendung_nsf_a1a2_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/04/240421_0005_sendung_nsf/1/240421_0005_sendung_nsf_a1a2_6660k_p37v17.mp4 ==El Mariachi (OV) [Mexiko⁄USA 1992] (ZDFneo)== (spanisch) https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/04/240421_0005_sendung_nsf/1/240421_0005_sendung_nsf_a3a4_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/04/240421_0005_sendung_nsf/1/240421_0005_sendung_nsf_a3a4_6660k_p37v17.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-25 13:02:06 ⋅ 3w No. 308072
==Der Rosengarten von Madame Vernet [Frankreich 2020] (Das Erste)== https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/04/01/DEGSM881213/DEGSM881213_2915460_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/04/01/DEGSM881213/DEGSM881213_2915460_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:efd0ca398f9c54fd https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:efd0ca398f9c54fd https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/der-rosengarten-von-madame-vernet-video-106~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/der-rosengarten-von-madame-vernet-video-106~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/der-rosengarten-von-madame-vernet-video-106~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-04-25 13:04:26 ⋅ 3w No. 308073
==Prinzessin [Schweiz⁄Ukraine 2021] (3sat)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/3sat/24/02/240221_prinzessin/1/240221_prinzessin_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/3sat/24/02/240221_prinzessin/1/240221_prinzessin_6660k_p37v17.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-25 13:54:46 ⋅ 3w No. 308074
==Wambo [Deutschland 2001] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/310/3101643/3101643_56951682.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/310/3101643/3101643_56951678.mp4 *noch 4 Tage*
Bavaria Bernd 2024-04-25 20:11:13 ⋅ 3w No. 308107
==Besser als Du [Deutschland 2015] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0413/TV-20240413-1547-0800.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0413/TV-20240413-1547-0800.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0413/TV-20240413-1547-0800.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0413/TV-20240413-1547-0800.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:5049f49aabadaf07 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:5049f49aabadaf07
Bavaria Bernd 2024-04-25 20:24:17 ⋅ 3w No. 308111
==Die drei Musketiere - Teil 1 [Frankreich⁄Kanada⁄Großbritannien⁄Tschechien 2005] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/c2/db/c2dbd8c0-441a-4c47-b57b-16b9b0f9c1b9/1ff51d58-0e2b-4712-8565-9e004c6769a7_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/c2/db/c2dbd8c0-441a-4c47-b57b-16b9b0f9c1b9/1ff51d58-0e2b-4712-8565-9e004c6769a7_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:45688a2e736b8e03 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:45688a2e736b8e03 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240331_die_drei_musketiere_1v2.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240331_die_drei_musketiere_1v2.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240331_die_drei_musketiere_1v2.subtitle.srt ==Die drei Musketiere - Teil 2 [Frankreich⁄Kanada⁄Großbritannien⁄Tschechien 2005] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/0f/8a/0f8aed4e-00ba-4607-8575-5cc7ce1335d3/f1a12f36-35cb-470b-9688-65be0ff6da7d_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/0f/8a/0f8aed4e-00ba-4607-8575-5cc7ce1335d3/f1a12f36-35cb-470b-9688-65be0ff6da7d_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a3b3d7517b79c84a https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a3b3d7517b79c84a https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240331_die_drei_musketiere_2v2.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240331_die_drei_musketiere_2v2.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240331_die_drei_musketiere_2v2.subtitle.srt
Bavaria Bernd 2024-04-25 20:48:54 ⋅ 3w No. 308120
==Jackpot [Deutschland 2020] (Das Erste)== https://pd-videos.daserste.de/int/2021/03/15/f15e5994-58ae-4717-a855-994fd1b6a339/JOB_461591_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pd-videos.daserste.de/int/2021/03/15/f15e5994-58ae-4717-a855-994fd1b6a339/JOB_461591_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:d018de8f3c38a8db https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:d018de8f3c38a8db https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/jackpot-video-ut100~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/jackpot-video-ut100~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/jackpot-video-ut100~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-04-25 20:51:01 ⋅ 3w No. 308122
==Geborgtes Weiß [Deutschland 2021] (Das Erste)== https://pd-videos.daserste.de/de/2024/04/05/3f09f577-f582-4b20-9534-724c746d4903/JOB_458570_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pd-videos.daserste.de/de/2024/04/05/3f09f577-f582-4b20-9534-724c746d4903/JOB_458570_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:42f53c3a88224b94 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:42f53c3a88224b94 https://www.daserste.de/importfehler/sternimporte/geborgtes-weiss-ut-100~_type-xml.xml https://www.daserste.de/importfehler/sternimporte/geborgtes-weiss-ut-100~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/importfehler/sternimporte/geborgtes-weiss-ut-100~_type-srt.srt
Bavaria Bernd 2024-04-25 22:20:44 ⋅ 3w No. 308133
==Die Vierhändige [Deutschland 2017] (SWR)== https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/film/2036135.xl.mp4 https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/film/2036135.xxl.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:c3acad28679976bb https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:c3acad28679976bb https://subtitles.swr.de/swrfernsehen/film/2036135.de.ebu-tt.xml
Bavaria Bernd 2024-04-25 23:43:15 ⋅ 3w No. 308147
==Nothing Personal [Irland⁄Niederlande 2009] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk6/309/3096561/3096561_56814826.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk6/309/3096561/3096561_56814822.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:2eb1115cd79309b9 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:2eb1115cd79309b9 ==Nothing Personal (OV) [Irland⁄Niederlande 2009] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk6/309/3096569/3096569_56814975.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk6/309/3096569/3096569_56814971.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:7f5a219b36aeca04 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:7f5a219b36aeca04
Bavaria Bernd 2024-04-26 05:34:55 ⋅ 3w No. 308164
==Márta sucht János [Ungarn 2020] (3sat)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/22/04/220423_marta_sucht_janos_spielfilm/1/220423_marta_sucht_janos_spielfilm_3360k_p36v15.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-27 09:27:40 ⋅ 3w No. 308285
==Leb wohl, meine Königin! [Frankreich⁄Spanien 2012] (3sat)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/23/09/230910_leb_wohl_meine_koenigin2_spielfilm/1/230910_leb_wohl_meine_koenigin2_spielfilm_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/23/09/230910_leb_wohl_meine_koenigin2_spielfilm/1/230910_leb_wohl_meine_koenigin2_spielfilm_6660k_p37v17.mp4 *schon raus, aber Elfen gehen noch'
Bavaria Bernd 2024-04-27 14:44:30 ⋅ 3w No. 308297
==22 Kugeln · Die Rache des Profis (FSK16-Fassung) [Frankreich 2010] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_Ak69K1S/e55cc26a-107f-4af5-b532-70d32fec3c1b_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_Ak69K1S/e55cc26a-107f-4af5-b532-70d32fec3c1b_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b7b7851747eef3d3 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b7b7851747eef3d3 ==22 Kugeln · Die Rache des Profis (FSK16-Fassung) (OV) [Frankreich 2010] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkG5U1S/98f8f73d-a347-44b8-ae7a-434aac671946_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkG5U1S/98f8f73d-a347-44b8-ae7a-434aac671946_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-27 14:48:01 ⋅ 3w No. 308298
==22 Kugeln · Die Rache des Profis (FSK18-Fassung) [Frankreich 2010] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkG5H1S/dc610a08-4491-4042-93bb-5aa6f041f58f_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkG5H1S/dc610a08-4491-4042-93bb-5aa6f041f58f_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:9a3b4ef734d768c4 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:9a3b4ef734d768c4 ==22 Kugeln · Die Rache des Profis (FSK18-Fassung) (OV) [Frankreich 2010] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkG571S/f610efaa-0a55-4ae9-9644-568fa191eace_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-ZS/_2Ff_AkG571S/f610efaa-0a55-4ae9-9644-568fa191eace_HD.mp4
Bavaria Bernd 2024-04-27 15:02:42 ⋅ 3w No. 308301
==Steig.Nicht.Aus! [Deutschland 2018] (ZDF)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/zdf/22/06/220627_steig_nicht_aus_spf/1/220627_steig_nicht_aus_spf_3360k_p36v15.mp4 UT: https://utstreaming.zdf.de/mtt/zdf/22/06/220627_steig_nicht_aus_spf/6/F1015819_hoh_deu_Steig_Nicht_Aus_060420.xml https://utstreaming.zdf.de/mtt/zdf/22/06/220627_steig_nicht_aus_spf/6/F1015819_hoh_deu_Steig_Nicht_Aus_060420.vtt *mit "Sløborn"-Besetzung*
Bavaria Bernd 2024-04-27 15:04:43 ⋅ 3w No. 308302
==Zum Teufel mit Harbolla [DDR 1989] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2ecf0adf-0fc4-4db9-b9e7-a864ce61b099-be7c2950aac6_2e.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2ecf0adf-0fc4-4db9-b9e7-a864ce61b099-70dc5e5f2727_2e.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:a4337c03e6830bdb https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:a4337c03e6830bdb https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zum-teufel-mit-harbolla-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zum-teufel-mit-harbolla-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *nur 6 Tage lang verfügbar*
Bavaria Bernd 2024-04-27 15:06:23 ⋅ 3w No. 308303
==Die weiße Rose [BRD 1984] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff52Nf_U1S/f40adae1-2d3f-4768-8a8d-5ad571f2e812_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff52Nf_U1S/f40adae1-2d3f-4768-8a8d-5ad571f2e812_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:841842109987dc8b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:841842109987dc8b
Bavaria Bernd 2024-04-27 15:09:13 ⋅ 3w No. 308304
==Serpico [USA⁄Italien 1973] (Das Erste)== https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/04/21/DEGSM678809/DEGSM678809_2949450_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/de/2024/04/21/DEGSM678809/DEGSM678809_2949450_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:59df3f2879a48bf5 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:59df3f2879a48bf5 https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/serpico-video-100~_type-xml.xml https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/serpico-video-100~_type-webvtt.vtt https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/serpico-video-100~_type-srt.srt *mit Al Pacino; von Sidney Lumet*
Sweden Bernd 2024-04-27 17:09:54 ⋅ 3w No. 308308
test
Bavaria Bernd 2024-04-27 18:08:31 ⋅ 3w No. 308313
==Heidi (S01⁄E11) - Ein Schrank voller Brötchen [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-977150B0-EB97-443A-8677-642C16EDC893/5f11721e-9d7f-4d25-a187-1fb1c26e40ca/0221860_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-977150B0-EB97-443A-8677-642C16EDC893/5f11721e-9d7f-4d25-a187-1fb1c26e40ca/0221860_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:db7977fa258c75e6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:db7977fa258c75e6 ==Heidi (S01⁄E12) - Herr Sesemann [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1978] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-C238E2BA-95F8-498F-BAAF-2168F6187FD4/f8e711ec-06bf-4438-912f-5d74883f81f1/0221953_A01_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-C238E2BA-95F8-498F-BAAF-2168F6187FD4/f8e711ec-06bf-4438-912f-5d74883f81f1/0221953_A01_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:bc3347db3abaaa3e https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:bc3347db3abaaa3e *wie immer nur bis nächsten Samstag Vormittag*
Bavaria Bernd 2024-04-28 20:33:48 ⋅ 2w No. 308473
==Die schwarzen Ritter von Borgoforte [Italien⁄Frankreich 1956] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/d/FCMS-dacd56d7-1e51-4714-9670-2d205e6bef50-be7c2950aac6_da.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:4881344790cb188b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:4881344790cb188b https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-die-schwarzen-ritter-von-borgoforte-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-die-schwarzen-ritter-von-borgoforte-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Russia Bernd 2024-04-29 03:57:00 ⋅ 2w No. 308565
https://rentry.co/voyeured https://rentry.co/Starsesions https://rentry.co/Secret-stars https://rentry.co/star-sessions https://rentry.co/sekret-stars https://d000d.com/f/66qxgf8wf2/StarSessions https://d000d.com/f/9khryjqsxv/Cosplay
Germany Bernd 2024-04-29 04:26:54 ⋅ 2w No. 308568
==Highlander - Es kann nur einen geben [Großbritannien⁄USA 1986] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6ae1e449-c220-4d97-8eb2-37f82aa6915e-be7c2950aac6_6a.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/6/FCMS-6ae1e449-c220-4d97-8eb2-37f82aa6915e-70dc5e5f2727_6a.mp4
Germany Bernd 2024-04-29 22:08:37 ⋅ 2w No. 308673
==Auf Scheißer schießt man nicht [BRD 1969] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_cy2V3RPP7Jz8JHt/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_cy2V3RPP7Jz8JHt/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-29 22:13:41 ⋅ 2w No. 308674
==Die Berührte [BRD 1981] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_CLoR0vIk9fnuSJrb/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_CLoR0vIk9fnuSJrb/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 05:19:18 ⋅ 2w No. 308717
==1 Berlin-Harlem [BRD 1974] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_NV0KpBtxEArWfD2n/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_NV0KpBtxEArWfD2n/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 UT: https://player.syecontentdelivery.de/content/berlin-harlem/berlin-harlem_en.vtt *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 05:24:15 ⋅ 2w No. 308720
==Lenz [BRD 1971] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_V0EKbZSVvDJzsoim/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_V0EKbZSVvDJzsoim/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 UT: https://player.syecontentdelivery.de/content/lenz/lenz_en.vtt *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 05:31:36 ⋅ 2w No. 308721
==Unter der Laterne. Trink, trink, Brüderlein, trink [Deutschland 1928] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_qevIlFRuNF1n1/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_qevIlFRuNF1n1/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 UZ: https://player.syecontentdelivery.de/content/unter-der-laterne/unter-der-laterne_en.vtt *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 13:45:50 ⋅ 2w No. 308741
==Boefje (OmU) [Niederlande 1939] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_cEwXaA9xDCopW7M/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_cEwXaA9xDCopW7M/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 13:54:56 ⋅ 2w No. 308742
==Wege in die Nacht [Deutschland 1999] (Deutsche Kinemathek)== https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_wsCAyVeIGyUvbkS/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_wsCAyVeIGyUvbkS/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 UT: https://player.syecontentdelivery.de/content/wege-in-die-nacht/wege-in-die-nacht_en.vtt *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 14:22:02 ⋅ 2w No. 308743
==In jedem Land und zu Deiner Zeit [BRD 1952] (Deutsche Kinemathek)== [b](Kurzfilm)[/b] https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_B7jkQ0AlU9hcHqN/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_B7jkQ0AlU9hcHqN/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 UT: https://player.syecontentdelivery.de/content/in-jedem-land-und-zu-deiner-zeit/in-jedem-land-und-zu-deiner-zeit_de.vtt *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 14:24:04 ⋅ 2w No. 308744
==Heim [DDR 1990] (Deutsche Kinemathek)== [b](Kurzdokufilm)[/b] https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_BO0HQCf2PLYyOLmL/index-s0q90v1-v1-a1.m3u8 https://vod01.syecontentdelivery.de/videos/92152_BO0HQCf2PLYyOLmL/index-s0q87v1-v1-a1.m3u8 *30.04. letzter Tag*
Germany Bernd 2024-04-30 14:29:03 ⋅ 2w No. 308745
==Der Sträfling und die Witwe [Frankreich⁄Italien 1971] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/087000/087900/087931-000-A_SQ_0_VA-STA_08826818_MP4-2200_AMM-PTWEB-60581320455741_2JD5GSts5A.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087900/087931-000-A/20240427062B0D2DFE0BD83B4AA27058D99F99D462/medias/087931-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087900/087931-000-A/20240427062B0D2DFE0BD83B4AA27058D99F99D462/medias/087931-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087900/087931-000-A/20240427062B0D2DFE0BD83B4AA27058D99F99D462/medias/087931-000-A_st_VF-MAL.vtt ==Der Sträfling und die Witwe (OV) [Frankreich⁄Italien 1971] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/087000/087900/087931-000-A_SQ_0_VOF_08826809_MP4-2200_AMM-PTWEB-40381214301300_2JD5KSts9M.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087900/087931-000-A/20240427062B0D2DFE0BD83B4AA27058D99F99D462/medias/087931-000-A_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087900/087931-000-A/20240427062B0D2DFE0BD83B4AA27058D99F99D462/medias/087931-000-A_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/087000/087900/087931-000-A/20240427062B0D2DFE0BD83B4AA27058D99F99D462/medias/087931-000-A_st_VF-MAL.vtt *nur noch 4 Tage verfügbar*
Germany Bernd 2024-04-30 19:21:15 ⋅ 2w No. 308772
>>308745 Diese ARTE-Mediathek-Veröffentlichung ist übrigens ein exemplarisch gutes Beispiel, für das was Bernd oben (hinsichtlich der Vorteile von "weich-kodierten Untertiteln" = externe Untertiteldateien) beschrieben hat: ARTE bietet diesen Film in 6 verschiedenen "hart-kodierten" Versionen als runterladbares fertiges MP4 an: - deutsche Synchro, Normalversion - deutsche Synchro, Gehörlosenversion, mit "eingebrannten" schwarzbalken-grundierten papageifarbenen deutschen Untertiteln in breitgezogener Schrift (Bild 1) - deutsche Synchro, Audiodeskriptionversion - französisches Original, Normalversion - französisches Original, Gehörlosenversion, mit "eingebrannten" schwarzbalken-grundierten französischen Untertiteln in breitgezogener Schrift (Bild 2) - französisches Original, Audiodeskriptionversion Aber was fehlt, ist eine französische Originalversion mit deutschen Untertitel, was nur im HLS-Anschnurström auf der ARTE-Heimseite möglich ist, der mit während des Kiekens ab- und zuschaltbaren, sowie lingual wechselbaren VTT-Untertitel-Dateien arbeitet. Welche sich ja aber auch runterladen lassen, und man sich dann mit diesen nicht nur eine optisch ansprechendere deutsche Untertitelung im Medienspieler realisieren kann, die auch keinen zusätzlichen MP4-Runterlad benötigt, sondern bloß zusätzlich KB-kleine VTT-Dateien - ebenso wie sich damit dann auch eine Abschnur-"OmU"-Version aus der französischen Originalversion ertellen lässt, indem man die deutschen Untertitel (der Gehörlosenversion) einfach im Medienspieler über die französische Originalversion reinlädt und abspielen lässt.
Germany Bernd 2024-05-01 09:23:06 ⋅ 2w No. 308848
==Oben geblieben ist noch keiner [DDR 1980] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/7/FCMS-77fb0576-4807-4174-a41a-fdad437d9790-be7c2950aac6_77.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/7/FCMS-77fb0576-4807-4174-a41a-fdad437d9790-70dc5e5f2727_77.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:e45e27bf04e3f7e3 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:e45e27bf04e3f7e3 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-oben-geblieben-ist-noch-keiner-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-oben-geblieben-ist-noch-keiner-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-05-01 09:50:46 ⋅ 2w No. 308850
==Zugvogel am Sund [DDR 1979] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2b5bec21-3b79-402e-8959-8a13c8dc7cb3-be7c2950aac6_2b.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:8e08f7b28e19c602 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:8e08f7b28e19c602 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zugvogel-am-sund100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-zugvogel-am-sund100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-05-01 13:23:50 ⋅ 2w No. 308863
==Tante Frieda - Neue Lausbubengeschichten [BRD 1965] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/28/78/2878e0d6-c0e9-4dda-a1ec-641d68e36576/7780f3f9-617d-460e-9a68-d195e383a3fc_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/28/78/2878e0d6-c0e9-4dda-a1ec-641d68e36576/7780f3f9-617d-460e-9a68-d195e383a3fc_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:8c733c300604a2fe https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:8c733c300604a2fe https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240501_tante_frieda_neue_lausbubengeschichten.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240501_tante_frieda_neue_lausbubengeschichten.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240501_tante_frieda_neue_lausbubengeschichten.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-05-01 14:01:47 ⋅ 2w No. 308865
==Eva & Adam [Schweden 2021] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0328/TV-20240328-1740-4000.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0328/TV-20240328-1740-4000.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0328/TV-20240328-1740-4000.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0328/TV-20240328-1740-4000.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:5fa025bf52dd1993 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:5fa025bf52dd1993
Germany Bernd 2024-05-01 16:02:01 ⋅ 2w No. 308870
==Tom und Hacke [Deutschland⁄Österreich 2012] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff5A8g571S/ad87d894-ba3b-4e5c-b1e2-f6a3bb3bfb9e_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff5A8g571S/ad87d894-ba3b-4e5c-b1e2-f6a3bb3bfb9e_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:fc8f42de3e73d8c0 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:fc8f42de3e73d8c0
Germany Bernd 2024-05-01 18:34:00 ⋅ 2w No. 308895
==Gritta von Rattenzuhausbeiuns [DDR 1985] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2ea13040-f574-42a3-8230-fface6fecc83-be7c2950aac6_2e.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/2/FCMS-2ea13040-f574-42a3-8230-fface6fecc83-70dc5e5f2727_2e.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:3dc53ddc24c7b2e2 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:3dc53ddc24c7b2e2 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-gritta-von-rattenzuhausbeiuns-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-gritta-von-rattenzuhausbeiuns-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt [b]*absolute Programm-Rarität - lief jedenfalls in den letzten 5 Jahren nicht mehr (wenn überhaupt schonmal gelaufen sein sollte im GmbH-TV), und damit hier auch erstmalig in FHD*[/b]
Bavaria Bernd 2024-05-01 22:15:42 ⋅ 2w No. 308927
==Die Legende von Paul und Paula [DDR 1973] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/d/FCMS-d0b91fd0-73f4-4500-9013-10c760f15070-be7c2950aac6_d0.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:399e0903234284be https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:399e0903234284be https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-legende-von-paul-und-paula100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-legende-von-paul-und-paula100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-05-02 12:49:43 ⋅ 2w No. 308960
==Der nackte Mann auf dem Sportplatz [DDR 1974] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/a/FCMS-ac1fea73-c3df-4122-8187-403d0563ca9e-be7c2950aac6_ac.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/a/FCMS-ac1fea73-c3df-4122-8187-403d0563ca9e-70dc5e5f2727_ac.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b76459d8dd948a64 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b76459d8dd948a64 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-nackte-mann-auf-dem-sportplatz-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-der-nackte-mann-auf-dem-sportplatz-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt [b]*weitere absolute Programm-Rarität - lief ebenfalls in den letzten 5 Jahren nicht mehr (wenn überhaupt schonmal gelaufen sein sollte im GmbH-TV), und damit hier auch erstmalig in FHD*[/b]
Germany Bernd 2024-05-02 13:11:54 ⋅ 2w No. 308961
==Die Lümmel von der ersten Bank [BRD 1968] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/0429/TV-20230429-1702-3700.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/0429/TV-20230429-1702-3700.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/0429/TV-20230429-1702-3700.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2023/0429/TV-20230429-1702-3700.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:7fed29e3cef5d588 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:7fed29e3cef5d588
Germany Bernd 2024-05-02 13:12:57 ⋅ 2w No. 308962
==Hurra, die Schule brennt [BRD 1969] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2023/0602/TV-20230602-1542-5600.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2023/0602/TV-20230602-1542-5600.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2023/0602/TV-20230602-1542-5600.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2023/0602/TV-20230602-1542-5600.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:feb0f05fad12c57b https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:feb0f05fad12c57b
Germany Bernd 2024-05-02 13:15:02 ⋅ 2w No. 308963
==Die Lümmel von der ersten Bank: 1. Trimester - Zur Hölle mit den Paukern [BRD 1968] (SWR)== https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/geo/de/film/2042624.xl.mp4 https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/geo/de/film/2042624.xxl.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:d78f43c413328b0c https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:d78f43c413328b0c https://subtitles.swr.de/swrfernsehen/geo/de/film/2042624.de.ebu-tt.xml *identisch mit >>308961*
Germany Bernd 2024-05-02 13:38:52 ⋅ 2w No. 308965
==Hostel [USA⁄Tschechien 2005] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/05/240502_0205_sendung_nsf/1/240502_0205_sendung_nsf_3360k_p36v15.mp4 'gedreht unter jüdischer Regie ; wer könnte sich auch besser mit dem Themengebiet *rituelles Blutopfer* auskennen*
Germany Bernd 2024-05-02 13:40:16 ⋅ 2w No. 308966
==Hostel 2 [USA⁄Tschechien 2007] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/05/240502_0330_sendung_nsf/3/240502_0330_sendung_nsf_3360k_p36v15.mp4
Germany Bernd 2024-05-02 13:41:40 ⋅ 2w No. 308967
==Tim und Struppi und das Geheimnis um das goldene Vlies [Frankreich⁄Belgien 1961] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/05/240501_0745_sendung_nsf/1/240501_0745_sendung_nsf_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/05/240501_0745_sendung_nsf/1/240501_0745_sendung_nsf_6660k_p37v17.mp4
Germany Bernd 2024-05-02 13:42:33 ⋅ 2w No. 308968
==Tim und Struppi und die blauen Orangen [Frankreich⁄Spanien 1964] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/05/240501_0925_sendung_nsf/1/240501_0925_sendung_nsf_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/24/05/240501_0925_sendung_nsf/1/240501_0925_sendung_nsf_6660k_p37v17.mp4
Germany Bernd 2024-05-02 20:44:28 ⋅ 2w No. 308988
==Die Abenteuer von Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn [USA⁄Neuseeland⁄Großbritannien⁄Frankreich⁄Australien⁄Belgien 2011] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/21/12/211218_1840_sendung_spf/1/211218_1840_sendung_spf_3360k_p36v15.mp4
Germany Bernd 2024-05-02 20:46:34 ⋅ 2w No. 308989
==Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern [BRD 1970] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/11/0b/110baa94-08ba-4265-8300-d292ca4958f5/75ae724b-3581-419f-a4a0-f14ce6611038_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/11/0b/110baa94-08ba-4265-8300-d292ca4958f5/75ae724b-3581-419f-a4a0-f14ce6611038_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:0b5eef2e9654293f https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:0b5eef2e9654293f https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240501_das_kann_doch_unseren_willi_nicht_erschuettern.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240501_das_kann_doch_unseren_willi_nicht_erschuettern.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240501_das_kann_doch_unseren_willi_nicht_erschuettern.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-05-02 22:58:23 ⋅ 2w No. 308995
==Maria, ihm schmeckt's nicht! [Deutschland⁄Italien 2009] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/3a/1f/3a1f0d9c-c356-4b78-8d58-8b9e20c6392a/45389535-60fc-4661-abb7-ae0233b1c78f_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/3a/1f/3a1f0d9c-c356-4b78-8d58-8b9e20c6392a/45389535-60fc-4661-abb7-ae0233b1c78f_hd1080-avc1080.mp4 [spoiler](mal sehen, ob der Berliner Saftladen noch die Untertitel nachliefern wird)[/spoiler]
Germany Bernd 2024-05-02 23:41:45 ⋅ 2w No. 309003
==Birnenkuchen mit Lavendel [Frankreich 2014] (BR)== https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff5A8g9K1S/c2a3dde3-869d-41e6-8dbf-9b3b4632909d_X.mp4 https://cdn-storage.br.de/geo/MUJIuUOVBwQIbtC2uKJDM6OhuLnC_2rH5U1S/_-9S/_2Ff5A8g9K1S/c2a3dde3-869d-41e6-8dbf-9b3b4632909d_HD.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:421815cb23dea7a0 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:421815cb23dea7a0
Germany Bernd 2024-05-02 23:45:37 ⋅ 2w No. 309004
==Drive My Car (OmU) [Japan 2021] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/109000/109700/109710-000-A_SQ_0_VO-STA_08829507_MP4-2200_AMM-PTWEB-60711750580872_2JG6hT2IiX.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109710-000-A/2024042907D1F090A120758914669374BDBB9EDC8F/medias/109710-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109710-000-A/2024042907D1F090A120758914669374BDBB9EDC8F/medias/109710-000-A_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109710-000-A/2024042907D1F090A120758914669374BDBB9EDC8F/medias/109710-000-A_st_VF-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/109000/109700/109710-000-A/2024042907D1F090A120758914669374BDBB9EDC8F/medias/109710-000-A_st_VO-FRA.vtt
Germany Bernd 2024-05-03 19:53:00 ⋅ 2w No. 309123
==Zwei im falschen Film [Deutschland 2017] (WDR)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/277/2774378/2774378_47428456.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/277/2774378/2774378_47428452.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:0865227872fc2d88 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:0865227872fc2d88 *nur für 6 Tage*
Germany Bernd 2024-05-04 06:08:23 ⋅ 2w No. 309162
==Zwei im falschen Film [Deutschland 2017] (3sat)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/24/04/240413_zwei_im_falschen_film_spielfilm/1/240413_zwei_im_falschen_film_spielfilm_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/dach/3sat/24/04/240413_zwei_im_falschen_film_spielfilm/1/240413_zwei_im_falschen_film_spielfilm_6660k_p37v17.mp4
Germany Bernd 2024-05-04 14:32:29 ⋅ 2w No. 309207
==Heidi (S01⁄E13) - Die Großmama [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1979] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-32C8C349-3A52-4F60-BFBB-143563186100/7e6b5fb2-f40a-4d36-b384-a43f26278e7c/0222091_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-32C8C349-3A52-4F60-BFBB-143563186100/7e6b5fb2-f40a-4d36-b384-a43f26278e7c/0222091_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:de6e7b84d4f62da9 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:de6e7b84d4f62da9 ==Heidi (S01⁄E14) - Heimweh [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1979] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-5DA2809E-A916-49DC-9357-5271B4F5F6E0/af1c230f-114f-4f3b-a6b9-3327af886d66/0222216_A01_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-5DA2809E-A916-49DC-9357-5271B4F5F6E0/af1c230f-114f-4f3b-a6b9-3327af886d66/0222216_A01_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:12e5a9086b20326d https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:12e5a9086b20326d *wie immer nur bis nächsten Samstag Vormittag*
Germany Bernd 2024-05-04 14:59:08 ⋅ 2w No. 309213
==Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada [DDR 1989] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c9e0df04-76d7-48c5-b271-f54546c63aa9-be7c2950aac6_c9.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c9e0df04-76d7-48c5-b271-f54546c63aa9-70dc5e5f2727_c9.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:74e6293ac0a9851c https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:74e6293ac0a9851c https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-geschichte-von-der-gaenseprinzessin-und-ihrem-treuen-pferd-falada102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-geschichte-von-der-gaenseprinzessin-und-ihrem-treuen-pferd-falada102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-05-04 15:42:41 ⋅ 2w No. 309214
==Rumpelstilzchen oder Das Zaubermännchen [DDR 1960] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/a7/81/a7813ef3-d866-4253-af74-e6c04812f060/b854c409-d1b6-4932-9f0e-5c55d7150f07_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/a7/81/a7813ef3-d866-4253-af74-e6c04812f060/b854c409-d1b6-4932-9f0e-5c55d7150f07_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:3f795b3675611180 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:3f795b3675611180 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/maerchenrbb/filme_30d/maerchenrbb_20240501_rumpelstilzchen_oder_das_zaubermaennchen.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/maerchenrbb/filme_30d/maerchenrbb_20240501_rumpelstilzchen_oder_das_zaubermaennchen.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/maerchenrbb/filme_30d/maerchenrbb_20240501_rumpelstilzchen_oder_das_zaubermaennchen.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-05-04 20:31:54 ⋅ 2w No. 309277
==Linie 1 [BRD 1988] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/d8/c1/d8c12e9d-e761-49bd-9f53-ab01e5d67efb/1902c115-7db2-4e76-afec-e0db0627c2c7_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/d8/c1/d8c12e9d-e761-49bd-9f53-ab01e5d67efb/1902c115-7db2-4e76-afec-e0db0627c2c7_hd1080-avc1080.mp4
Germany Bernd 2024-05-04 21:17:41 ⋅ 2w No. 309279
==The 6th Day [USA 2000] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/01/220109_0000_sendung_nsf/1/220109_0000_sendung_nsf_3360k_p36v15.mp4 *husch-husch; wenn du schnell bist, ist das Video noch nicht runtergenommen*
Germany Bernd 2024-05-05 00:36:06 ⋅ 1w No. 309308
==Universal Soldier - Die Rückkehr [USA 1999] (ZDFneo)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/12/221204_0000_sendung_spf/1/221204_0000_sendung_spf_3360k_p36v17.mp4 https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/12/221204_0000_sendung_spf/1/221204_0000_sendung_spf_6660k_p37v17.mp4 *Gebuchche mit Dschonn Klod van Damm; letzter Tag*
Germany Bernd 2024-05-06 04:39:10 ⋅ 1w No. 309415
==Abteil Nr. 6 [Finnland⁄Estland⁄Deutschland⁄Russland 2021] (SR)== https://srstorage01-a.akamaihd.net/Video/GeoDE/ARDDEBUET-240430-101936_P.mp4 https://srstorage01-a.akamaihd.net/Video/GeoDE/ARDDEBUET-240430-101936_H.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:e83f65fd825c04d2 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:e83f65fd825c04d2 https://www.sr-mediathek.de/sr_player/ut.php?file=139831.xml
Germany Bernd 2024-05-06 22:44:43 ⋅ 1w No. 309489
==Der Gott des Gemetzels [Frankreich⁄Deutschland⁄Polen⁄Spanien 2011] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/310/3108226/3108226_57137781.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/310/3108226/3108226_57137777.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:e8f0af1f5e232445 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:e8f0af1f5e232445 ==Der Gott des Gemetzels (OV) [Frankreich⁄Deutschland⁄Polen⁄Spanien 2011] (One)== https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/310/3108230/3108230_57137818.mp4 https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk12/310/3108230/3108230_57137814.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ede382a066043b15 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ede382a066043b15
Germany Bernd 2024-05-07 20:15:04 ⋅ 1w No. 309566
==Vom Lokführer, der die Liebe suchte [Deutschland⁄Aserbaidschan 2018] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0505/TV-20240505-1055-2000.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0505/TV-20240505-1055-2000.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0505/TV-20240505-1055-2000.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/0505/TV-20240505-1055-2000.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:ab6512add97d8970 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:ab6512add97d8970
Germany Bernd 2024-05-08 14:01:46 ⋅ 1w No. 309700
==Die tollen Abenteuer des Monsieur L. [Frankreich⁄Italien 1965] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/025000/025800/025871-000-B_SQ_0_VA-STA_08848620_MP4-2200_AMM-PTWEB-60372539457035_2JWzWYFLfU.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/025000/025800/025871-000-B/2024050606ED7F27726F8E27A4DEA21F870A3B5AE2/medias/025871-000-B_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/025000/025800/025871-000-B/2024050606ED7F27726F8E27A4DEA21F870A3B5AE2/medias/025871-000-B_st_VF-MAL.vtt
Germany Bernd 2024-05-08 16:12:46 ⋅ 1w No. 309708
==Die Ehe des Herrn Mississippi [BRD⁄Schweiz 1961] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/spielfilm/2024/05/spielfilm_20240504_003932_5420548_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/spielfilm/2024/05/spielfilm_20240504_003932_5420548_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/9c6632c4-9e36-42e1-8796-a1b66ecff4df/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/9c6632c4-9e36-42e1-8796-a1b66ecff4df/episode/de/vod/vod.vtt *schwarze Dürrenmatt-Komödie, verfilmt von Kurt Hoffmann*
Germany Bernd 2024-05-09 07:40:06 ⋅ 1w No. 309765
==Filibus - The Mysterious Air Pirate (OmU) [Italien 1915] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/117000/117600/117654-000-A_SQ_0_VO-STA_08827292_MP4-2200_AMM-PTWEB-60720975460252_2JDLTStzkN.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/117000/117600/117654-000-A/2024042707D5D8095AD93FB35ECF3AB24AE228704F/medias/117654-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/117000/117600/117654-000-A/2024042707D5D8095AD93FB35ECF3AB24AE228704F/medias/117654-000-A_st_VO-FRA.vtt ==Filibus - The Mysterious Air Pirate (OV) [Italien 1915] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/117000/117600/117654-000-A_SQ_0_VO_08827288_MP4-2200_AMM-PTWEB-40480549346514_2JDKoStzZl.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/117000/117600/117654-000-A/2024042707D5D8095AD93FB35ECF3AB24AE228704F/medias/117654-000-A_st_VO-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/117000/117600/117654-000-A/2024042707D5D8095AD93FB35ECF3AB24AE228704F/medias/117654-000-A_st_VO-FRA.vtt *Stummfilm*
Germany Bernd 2024-05-09 10:42:48 ⋅ 1w No. 309768
==Die Wikinger [USA 1958] (ARTE)== https://arteptweb-a.akamaihd.net/am/ptweb/026000/026100/026105-000-B_SQ_0_VA-STA_08853269_MP4-2200_AMM-PTWEB-60483628348450_2Ja5tYJXog.mp4 UT: https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/026000/026100/026105-000-B/2024050706021CD726247BA5629DDA62AC588F77A2/medias/026105-000-B_st_VA-ALL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/026000/026100/026105-000-B/2024050706021CD726247BA5629DDA62AC588F77A2/medias/026105-000-B_st_VA-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/026000/026100/026105-000-B/2024050706021CD726247BA5629DDA62AC588F77A2/medias/026105-000-B_st_VF-FRA.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/026000/026100/026105-000-B/2024050706021CD726247BA5629DDA62AC588F77A2/medias/026105-000-B_st_VF-MAL.vtt https://arte-cmafhls.akamaized.net/am/cmaf/026000/026100/026105-000-B/2024050706021CD726247BA5629DDA62AC588F77A2/medias/026105-000-B_st_VO-FRA.vtt *mit Körg Daggles und Toni Kürtis ; nur 7 Tage verfügbar*
Germany Bernd 2024-05-09 10:48:17 ⋅ 1w No. 309770
==Lütt Matten und die weiße Muschel [DDR 1964] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b5c28b05-a2a9-4985-81f4-61f81e286df7-be7c2950aac6_b5.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/b/FCMS-b5c28b05-a2a9-4985-81f4-61f81e286df7-70dc5e5f2727_b5.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:6ab88638f16b0bb8 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:6ab88638f16b0bb8 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-luett-matten-und-die-weisse-muschel-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-spielfilm-luett-matten-und-die-weisse-muschel-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt [b]*weitere absolute Programm-Rarität - lief auch in den letzten 5 Jahren nicht mehr (wenn überhaupt schonmal gelaufen sein sollte im GmbH-TV), und damit hier auch erstmalig in FHD*[/b]
Germany Bernd 2024-05-09 12:18:43 ⋅ 1w No. 309773
==Sieben Sommersprossen [DDR 1978] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/9/FCMS-908e0039-a8d5-47b0-92c4-485c1b03ceac-be7c2950aac6_90.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/9/FCMS-908e0039-a8d5-47b0-92c4-485c1b03ceac-70dc5e5f2727_90.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:871cba97b587189d https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:871cba97b587189d https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-sieben-sommersprossen100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-sieben-sommersprossen100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-05-09 13:33:01 ⋅ 1w No. 309775
==Heidi [Schweiz⁄Deutschland 2015] (ZDFtivi)== https://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/tivi/20/11/201117_heidi_film_kfi/7/201117_heidi_film_kfi_a1a2_3360k_p36v15.mp4 UT: https://utstreaming.zdf.de/mtt/tivi/20/11/201117_heidi_film_kfi/8/F1010573_hoh_deu_Heidi_neu_251218.xml https://utstreaming.zdf.de/mtt/tivi/20/11/201117_heidi_film_kfi/8/F1010573_hoh_deu_Heidi_neu_251218.vtt
Germany Bernd 2024-05-09 14:15:30 ⋅ 1w No. 309778
==Nicht schummeln, Liebling! [DDR 1973] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/f6/54/f6548e32-cf1c-4381-b2d6-736c3366a65e/bc691267-5787-4eef-baee-bd4945600635_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/f6/54/f6548e32-cf1c-4381-b2d6-736c3366a65e/bc691267-5787-4eef-baee-bd4945600635_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:2c9cfd53098d9061 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:2c9cfd53098d9061 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240509_nicht_schummeln_liebling.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240509_nicht_schummeln_liebling.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240509_nicht_schummeln_liebling.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-05-09 15:14:57 ⋅ 1w No. 309779
==Der Mann, der nach der Oma kam [DDR 1972] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/a7/0c/a70cb938-5a84-4828-a141-2b3a5635dcfc/9bfb78d9-732e-45ef-9ef3-ce5928215722_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/a7/0c/a70cb938-5a84-4828-a141-2b3a5635dcfc/9bfb78d9-732e-45ef-9ef3-ce5928215722_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:2e26fc5d29eac400 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:2e26fc5d29eac400 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240509_der_mann_der_nach_oma_kam.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240509_der_mann_der_nach_oma_kam.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240509_der_mann_der_nach_oma_kam.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-05-09 21:53:36 ⋅ 1w No. 309793
==Die Olsenbande steigt aufs Dach [Dänemark 1978] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/9/FCMS-9d50e119-218e-4660-b2f1-fc89a91e7d9f-be7c2950aac6_9d.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:e3c0acf4a8a4b203 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:e3c0acf4a8a4b203 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-olsenbande-steigt-aufs-dach-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-die-olsenbande-steigt-aufs-dach-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *noch 7 Tage*
Germany Bernd 2024-05-09 22:23:22 ⋅ 1w No. 309794
==Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück [Deutschland 2019] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/0/FCMS-05c29d1b-d0eb-4e0e-bc9d-fc239bcc073a-be7c2950aac6_05.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:f2788c1ade756da3 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:f2788c1ade756da3 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-alfons-zitterbacke-das-chaos-ist-zurueck102-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-alfons-zitterbacke-das-chaos-ist-zurueck102-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *mit dem lustigen Tilman Döbler und der schmucken Alexandra Maria Lara ; noch 7 Tage*
Germany Bernd 2024-05-10 20:29:04 ⋅ 1w No. 309889
==Die Duellisten [Großbritannien 1977] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/05/film_20240503_005935_5406806_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/05/film_20240503_005935_5406806_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/c1828c39-37d7-459d-9712-8b275fd9daff/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/c1828c39-37d7-459d-9712-8b275fd9daff/episode/de/vod/vod.vtt
Germany Bernd 2024-05-10 22:00:10 ⋅ 1w No. 309892
==ABBA – Die ganze Geschichte [Schweden 2024] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/dok/2024/05/dok_20240507_191103_5472115_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/dok/2024/05/dok_20240507_191103_5472115_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/70a878a4-1a90-4e44-ad85-b1ad00338af0/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/70a878a4-1a90-4e44-ad85-b1ad00338af0/episode/de/vod/vod.vtt
Germany Bernd 2024-05-11 05:04:42 ⋅ 1w No. 309907
==Quatsch und die Nasenbärbande [Deutschland 2014] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/kinder-und-familienfilme/SVID-4558FB55-ABA7-4251-A13E-92DD8E939F7C/b0287c26-f7a6-4e76-a399-eb03eb22bbdb/0230849_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/kinder-und-familienfilme/SVID-4558FB55-ABA7-4251-A13E-92DD8E939F7C/b0287c26-f7a6-4e76-a399-eb03eb22bbdb/0230849_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4
Germany Bernd 2024-05-11 20:44:21 ⋅ 1w No. 309961
==Heidi (S01⁄E15) - Das Gespenst [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1979] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-86572E30-D075-45C1-94DD-CC39DB70E33D/9a414bdb-2540-41b2-a39a-d791f7b32c95/0222283_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-86572E30-D075-45C1-94DD-CC39DB70E33D/9a414bdb-2540-41b2-a39a-d791f7b32c95/0222283_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:3cc8d5d0191a7513 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:3cc8d5d0191a7513 ==Heidi (S01⁄E16) - Die Heimreise [Schweiz⁄BRD⁄Australien 1979] (HR)== https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-7F2EEAA5-598F-4287-870D-076056E005BC/f61af486-e4eb-480d-acef-56e48d4c925e/0222453_A01_sendeton_1280x720-50p-3200kbit.mp4 https://hrardmediathek-a.akamaihd.net/odinson/serien/SVID-7F2EEAA5-598F-4287-870D-076056E005BC/f61af486-e4eb-480d-acef-56e48d4c925e/0222453_A01_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:5ff671f1ef57a0c6 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:5ff671f1ef57a0c6 *wie immer nur bis nächsten Samstag Vormittag*
Germany Bernd 2024-05-11 20:57:33 ⋅ 1w No. 309963
==Jede Woche Hochzeitstag [DDR 1976] (RBB)== https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/9d/ad/9dad45bf-710d-4263-9a04-f2068e81f9a9/43483f39-f540-4e4e-80ae-7f119c8c6244_hd1080-avc720.mp4 https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/9d/ad/9dad45bf-710d-4263-9a04-f2068e81f9a9/43483f39-f540-4e4e-80ae-7f119c8c6244_hd1080-avc1080.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:0d69aaa3f5545d13 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:0d69aaa3f5545d13 https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240511_jede_woche_hochzeitstag.subtitle.xml https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240511_jede_woche_hochzeitstag.subtitle.vtt https://www.rbb-online.de/content/rbb/rbb/av/filmzeit/filme_30d/filmzeit_20240511_jede_woche_hochzeitstag.subtitle.srt
Germany Bernd 2024-05-12 00:56:54 ⋅ 6d No. 309972
==Der 10. Mai [Schweiz 1957] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/world/hls/spielfilm/2024/05/spielfilm_20240508_004058_5476469_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/world/hls/spielfilm/2024/05/spielfilm_20240508_004058_5476469_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8
Germany Bernd 2024-05-12 00:59:34 ⋅ 6d No. 309973
==Die Nacht [Italien⁄Frankreich 1961] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/05/film_20240508_005103_5476471_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/film/2024/05/film_20240508_005103_5476471_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/28e4444a-623e-4e6a-b598-d83487d1c0e4/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/28e4444a-623e-4e6a-b598-d83487d1c0e4/episode/de/vod/vod.vtt *mit Marcello Mastroianni und Jeanne Moreau*
Germany Bernd 2024-05-12 01:01:27 ⋅ 6d No. 309975
==Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers [USA 1986] (ZDFneo)== http://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/07/220707_sony_2300_sendung_nsf/1/220707_sony_2300_sendung_nsf_3360k_p36v17.mp4 http://rodlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/07/220707_sony_2300_sendung_nsf/1/220707_sony_2300_sendung_nsf_6660k_p37v17.mp4
Germany Bernd 2024-05-15 07:35:11 ⋅ 3d No. 310450
==Monte Carlo Rallye [Großbritannien⁄Frankreich⁄Italien 1969] (MDR)== https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c6dca4ab-7cb0-49ea-9dc3-956ad1470618-be7c2950aac6_c6.mp4 https://odgeomdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/c/FCMS-c6dca4ab-7cb0-49ea-9dc3-956ad1470618-70dc5e5f2727_c6.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:1fac6292e24afc11 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:1fac6292e24afc11 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-monte-carlo-rallye-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-monte-carlo-rallye-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt
Germany Bernd 2024-05-15 11:33:29 ⋅ 3d No. 310452
==Nordsee ist Mordsee [BRD 1976] (NDR)== https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2022/0813/TV-20220813-1809-4200.hd.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2022/0813/TV-20220813-1809-4200.hd.hevc.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2022/0813/TV-20220813-1809-4200.1080.mp4 https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2022/0813/TV-20220813-1809-4200.1080.hevc.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:e3e892deb2fed084 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:e3e892deb2fed084
Germany Bernd 2024-05-15 16:09:03 ⋅ 3d No. 310463
==Daniel Druskat (1) [DDR 1976] (MDR)== https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-ff6ec60a-b0be-4747-b914-216baa6d3721-be7c2950aac6_ff.mp4 https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-ff6ec60a-b0be-4747-b914-216baa6d3721-70dc5e5f2727_ff.mp4 UT: https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/ebutt/urn:ard:subtitle:b45f7b880bcd6c10 https://api.ardmediathek.de/player-service/subtitle/webvtt/urn:ard:subtitle:b45f7b880bcd6c10 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-daniel-druskat-eins-100-videoSubtitle.xml https://www.mdr.de/video/mdr-videos/filme/video-daniel-druskat-eins-100-videoSubtitle_xsl-ebutt2webvttExtended_zc-cfe5fcbc.vtt *weitere Folgen folgen dann in den kommenden Wochen*
Germany Bernd 2024-05-15 23:20:01 ⋅ 2d No. 310567
==Tell [Schweiz⁄Deutschland 2007] (SRF)== https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/spielfilm/2024/05/spielfilm_20240506_004001_5447303_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f5-v1-a1.m3u8 https://srf-vod-amd.akamaized.net/ch/hls/spielfilm/2024/05/spielfilm_20240506_004001_5447303_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index-f6-v1-a1.m3u8 UT: https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/b20b600e-291b-4a27-a3aa-e8e5eddf70cd/episode/de/vod/vod.xml https://subtitles.eai-general.aws.srf.ch/srf/b20b600e-291b-4a27-a3aa-e8e5eddf70cd/episode/de/vod/vod.vtt *vor paar Stunden abgelaufen, aber wer schnell ist, kriegt's vielleicht noch vollständig geladen*